Parlamentsfrågor
PDF 40kWORD 25k
18 oktober 2006
O-0121/2006

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0121/06

i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen

från James Elles, Alexander Stubb, Simon Busuttil, Simon Coveney, Richard Ashworth, Sir Robert Atkins, John Attard-Montalto, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, David Casa, Giles Chichester, Den Dover, Petr Duchoň, Jonathan Evans, Louis Grech, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Syed Kamall, Piia-Noora Kauppi, Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Joseph Muscat, Neil Parish, Nina Škottová, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Oldřich Vlasák och Jaroslav Zvěřina

till rådet


  Angående: Begäran om fortsatt undantag från full punktskatt på röd diesel för fritidsbåtar enligt rådets direktiv 2003/96/EG

Gällande undantag från rådets direktiv 2003/96/EG[1] tillåter fem länder, inklusive Finland, Irland, Malta och Storbritannien, att tillämpa lägre punktskattsatser för röd diesel som används endast för privata fritidsbåtar. Dessa undantag är planerade att upphöra den 31 december 2006. Om de nuvarande undantagen skulle upphörda och tvinga båtägare att använda diesel som beskattas med nationella skattesatser, skulle båtägarna drabbas av avsevärda prishöjningar som skulle tvinga många av dem att upphöra med sin sport. Sektorn skulle också drabbas av höga kostnader för efterlevnad, t.ex. ny infrastruktur för tankanläggningar, och samtidigt skulle risken öka för bränsleturism och bedrägerier.

 

I en genomgång av undantagen som kommissionen nyligen genomförde bedömde man inte desto mindre dessa bekymmer som ”omotiverade”.

 

Är rådet medvetet om de potentiellt förödande konsekvenser det skulle få för olika sektorer, inklusive vattensport, turism och båtindustri, om undantagen upphörde?

 

Delar rådet uppfattningen att effekterna av undantagens upphörande faktiskt direkt skulle strida mot direktivets primära syfte, nämligen harmonisering av skattesatserna för energiprodukter för att minska störningarna på den inre marknaden?

 

Kommer rådet därför att stödja ett förnyat undantag efter den 31 december 2006 om regeringarna ansöker om en förlängning?

 

 

Ingiven: 18.10.2006

Vidarebefordrad: 19.10.2006

Sista svarsdag: 09.11.2006

[1]  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy