Parlamentní otázka - O-0128/2006Parlamentní otázka
O-0128/2006

Další jednání o dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0128/06
kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu
položil poslanec Daniel Varela Suanzes-Carpegna za Výbor pro mezinárodní obchod
Komisi

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0128/2006
Předložené texty :
O-0128/2006 (B6-0450/2006)
Hlasování :
Přijaté texty :

Mnohostranná dohoda o veřejných zakázkách (GPA) sjednaná v rámci WTO nabyla účinnosti 1. ledna 1996.

 

Ačkoli je tato dohoda co do rozsahu a počtu účastníků (36) omezena, hraje podstatnou úlohu při co největším otevření trhu v oblasti zadávání veřejných zakázek (na zboží, služby a stavební práce) zahraniční konkurenci a zajišťuje transparentní, spravedlivé a nediskriminační podmínky pro soukromé dodavatele.

 

Další jednání o GPA probíhala řadu let s cílem zdokonalit její ustanovení a dosáhnout co největšího rozšíření její působnosti na všechny strany na základě vzájemnosti. V tomto rámci se v současné době projednávají návrhy změn textu dohody a v Ženevě probíhá proces předkládání požadavků a nabídek, aby se dospělo k dohodě do začátku ledna 2007.

 

Mohla by Komise vysvětlit, jaké byly hlavní priority EU v těchto jednáních a zda je přesvědčena o tom, že tyto cíle budou dosaženy?

 

Mohla by Komise uvést, jaké nabídky předložila jménem EU svým partnerům a do jaké míry by mohlo v důsledku těchto jednání dojít k dalšímu otevírání trhů EU s veřejnými zakázkami zahraniční konkurenci?

 

Mohla by Komise uvést, jaké požadavky předložila jménem EU svým partnerům a do jaké míry by mohlo v důsledku těchto jednání dojít k dalšímu otevírání trhů s veřejnými zakázkami v příslušných zemích?

 

Domnívá se Komise, že GPA je vyváženou dohodou a že společnosti z EU mají na zahraničních trzích s veřejnými zakázkami, zejména pokud jde o trhy našich největších obchodních partnerů, přístup, který je srovnatelný s otevřením trhů EU s veřejnými zakázkami zahraniční konkurenci?

 

Mohla by Komise uvést, zda byly na probíhajících jednáních o GPA podniknuty nějaké konkrétní kroky k tomu, aby evropské malé a střední podniky měly zajištěn lepší přístup na trhy s veřejnými zakázkami?

 

Mohla by Komise sdělit, jaký vliv na současná jednání bude mít její strategie, která byla nedávno zveřejněna ve sdělení Globální Evropa? (pro vysvětlení: toto sdělení si zejména klade za cíl odstranit diskriminační praktiky a zajistit všem rovné podmínky)?

 

Mohla by Komise uvést, kdy a za jakých podmínek by se mohla stát Čína smluvní stranou GPA, a obecně, jaké jsou možnosti geografického rozšíření této dohody na jiné země?

 

Mohla by Komise uvést, jaké kroky podniká pro zajištění toho, aby projednávaná GPA plně respektovala zájmy rozvojových zemí, pokud se budou chtít stát stranami GPA?

 

 

Předložení: 22.11.2006

Postoupení: 24.11.2006

Platné do: 01.12.2006