Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0128/2006Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0128/2006

Επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0128/06
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Daniel Varela Suanzes-Carpegna, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
προς την Επιτροπή

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0128/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0128/2006 (B6-0450/2006)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η πολυμερής συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις η οποία απετέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996.

 

Η εν λόγω συμφωνία, παρά τον περιορισμένο χαρακτήρα της τόσο από άποψη πεδίου εφαρμογής όσο και από άποψη αριθμού συμβαλλομένων μερών (36), διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για το μεγαλύτερο δυνατό άνοιγμα του τομέα των δημοσίων συμβάσεων (αγαθά, υπηρεσίες και συμβάσεις έργου) στον ξένο ανταγωνισμό και τη διασφάλιση διαφανών, δίκαιων και χωρίς διακρίσεις συνθηκών για ιδιώτες υποβάλλοντες προσφορά.

 

Η συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης με στόχο να βελτιωθούν οι διατάξεις της και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στη βάση της αμοιβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται επί του παρόντος τροποποιήσεις στην εν λόγω συμφωνία και διεξάγεται στη Γενεύη μια διαδικασία αιτημάτων-προσφορών (request-offer process) με στόχο να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις στις αρχές του 2007.

 

Μπορεί η Επιτροπή να ανακοινώσει ποιες ήταν οι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής και κατά πόσον έχει την πεποίθηση ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν;

 

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει τι είδους προσφορές υπέβαλε στους εταίρους των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ποιο βαθμό αυτή η επαναδιαπραγμάτευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ξένο ανταγωνισμό;

 

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει τι είδους αιτήματα υπέβαλε στους εταίρους των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ποιο βαθμό αυτή η επαναδιαπραγμάτευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ξένο ανταγωνισμό;

 

Θεωρεί η Επιτροπή ότι η συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις αποτελεί μια ισορροπημένη συμφωνία και ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν σε ξένες αγορές δημοσίων συμβάσεων, ιδιαίτερα στις αγορές των βασικών εμπορικών μας εταίρων, βαθμό πρόσβασης αντίστοιχο με το άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στον ξένο ανταγωνισμό;

 

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει εάν έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της τρέχουσας επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να διασφαλισθεί καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε αγορές δημοσίων συμβάσεων;

 

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει με ποιο τρόπο οι πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στην ανακοίνωση "Η Ευρώπη στον κόσμο" θα επηρεάσουν τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις; (σημείωση: η εν λόγω ανακοίνωση αποσκοπεί κυρίως στην εξάλειψη των διακρίσεων προκειμένου να εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού).

 

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις η Κίνα θα μπορούσε να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις και, γενικότερα,  ποιες είναι οι προοπτικές γεωγραφικής επέκτασης αυτής της συμφωνίας σε άλλες χώρες;

 

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει ποια μέτρα λαμβάνει προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επαναδιαπραγματευθείσα συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις θα σεβασθεί πλήρως τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών, εφόσον αυτές επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις;

 

 

Κατάθεση: 22.11.2006

Διαβίβαση: 24.11.2006

Λήξη προθεσμίας: 01.12.2006