Parlamentin kysymys - O-0128/2006Parlamentin kysymys
O-0128/2006

Uudet neuvottelut julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0128/06
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
komissiolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0128/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0128/2006 (B6-0450/2006)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

WTO:n puitteissa neuvoteltu julkisia hankintoja koskeva monenvälinen sopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 1996.

 

Vaikka mainittu sopimus on rajoitettu sekä soveltamisalan että sopimuspuolten lukumäärän (36) osalta, sen merkitys on huomattava, koska se avaa mahdollisimman monet julkiset hankinnat (tavarat, palvelut ja rakentamissopimukset) ulkomaiselle kilpailulle ja koska se varmistaa yksityisten ehdotusten tekijöiden avoimen, oikeudenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun.

 

Julkisia hankintoja koskevasta monenvälisestä sopimuksesta on käyty uusia neuvotteluja vuosien ajan tarkoituksena parantaa sen säännöksiä ja ulottaa se koskemaan mahdollisimman laajasti kaikkia osapuolia keskinäisen vastavuoroisuuden pohjalta. Tässä yhteydessä Genevessä käsitellään parhaillaan muutosehdotuksia sekä tarjouspyyntö/tarjousehdotus -prosessia tarkoituksena päästä sopimukseen vuoden 2007 loppupuolella.

 

Voisiko komissio selvittää, mitkä ovat olleet EU:n päätavoitteet mainituissa uusissa neuvotteluissa ja pitääkö komissio mainittujen tavoitteiden saavuttamista todennäköisenä?

 

Voisiko komissio ilmoittaa, minkälaisia tarjouksia se on esittänyt neuvottelukumppaneilleen EU:n puolesta ja missä määrin EU:n hankintamarkkinoiden entistä laajempi avaaminen ulkomaiselle kilpailulle voi toteutua mainittujen uusien neuvottelujen tuloksena?

 

Voisiko komissio ilmoittaa, minkälaisia pyyntöjä se on esittänyt neuvottelukumppaneilleen EU:n puolesta ja missä määrin neuvottelukumppaneiden hankintamarkkinoiden entistä laajempi avaaminen voi toteutua mainittujen uusien neuvottelujen tuloksena?

 

Katsooko komissio, että julkisia hankintoja koskeva sopimus on tasapuolinen sopimus ja että EU:ssa toimivat yritykset voivat päästä ulkomaisille ja erityisesti EU:n tärkeimpien kauppakumppaneiden julkisille hankintamarkkinoille tavalla, joka vastaa EU:n julkisten hankintojen markkinoiden avaamista ulkomaiselle kilpailulle?

 

Voisiko komissio ilmoittaa, onko uusissa neuvotteluissa julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta ryhdytty erityisiin toimiin, joiden tarkoituksena on parantaa EU:ssa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) pääsyä julkisten hankintojen markkinoille?

 

Voisiko komissio ilmoittaa, miten sen äskettäisessä tiedonannossa "Globaali Eurooppa" esittämät suuntaviivat vaikuttavat Genevessä käynnissä oleviin neuvotteluihin? (Huom.: mainittu tiedonanto sisältää erityisesti syrjiviin käytäntöihin puuttumisen, mikä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset).

 

Voisiko komissio ilmoittaa, milloin ja minkälaisilla ehdoilla Kiina voitaisiin hyväksyä julkisia hankintoja koskevan sopimuksen sopimuspuoleksi, ja ilmoittaa yleisemmin, millä todennäköisyydellä mainittu sopimus voitaisiin ulottaa koskemaan muita mahdollisia maita?

 

Voisiko komissio ilmoittaa, mihin toimiin se on ryhtynyt varmistaakseen, että uudelleen neuvotellussa julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa otetaan kehitysmaiden edut täysin huomioon, jos ne haluavat liittyä siihen?

 

 

Jätetty: 22.11.2006

Välitetty: 24.11.2006

Määräaika: 01.12.2006