Pytanie poselskie - O-0128/2006Pytanie poselskie
O-0128/2006

Renegocjacji Umowy w sprawie zamówień publicznych (GPA)

ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0128/06
zgodnie z artykułem 108 Regulaminu
skierowane przez: Daniel Varela Suanzes-Carpegna w imieniu Komisji Handlu Zagranicznego
do Komisji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0128/2006
Teksty złożone :
O-0128/2006 (B6-0450/2006)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Plurilateralna Umowa w sprawie zamówień publicznych (ang. Government Procurement Agreement - GPA), wynegocjowana w ramach WTO, weszła w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

 

Chociaż umowa ta posiada ograniczony zakres i obejmuje niewielką liczbę państw (36), odgrywa ona znaczącą rolę w jak największym otwieraniu sektora zamówień publicznych (umowy na dostawy towarów, świadczenie usług oraz wykonywanie robót budowlanych) na zagraniczną konkurencję oraz zapewnia przejrzyste, sprawiedliwe i niedyskryminujące warunki dla oferentów prywatnych.

 

GPA od kilku lat stanowi przedmiot renegocjacji w celu ulepszenia jej postanowień i objęcia nią w możliwie najszerszy sposób wszystkich stron na zasadzie wzajemności.  W związku z tym obecnie rozważane są zmiany umowy, w Genewie toczy się procedura składania wniosków i ofert, a porozumienie powinno zostać osiągnięte na początku 2007 r.

 

Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, co stanowi główne priorytety UE w trakcje renegocjacji oraz czy Komisja jest pewna, że te cele zostaną osiągnięte?

 

Czy Komisja mogłaby wskazać, jakie oferty przedłożyła swoim partnerom negocjacyjnym w imieniu UE, oraz czy mogłaby wyjaśnić, jak szerokie może być dalsze otwarcie rynków zamówień publicznych UE na konkurencję zagraniczną w wyniku tych renegocjacji?

 

Czy Komisja mogłaby wskazać, jakie wnioski przedłożyła swoim partnerom negocjacyjnym w imieniu UE, oraz czy mogłaby wyjaśnić, jak szerokie może być dalsze otwarcie rynków zamówień publicznych państw-sygnatariuszy umowy na konkurencję zagraniczną w wyniku tych renegocjacji?

 

Czy Komisja uważa, że umowa stanowi odpowiednio wyważone porozumienie oraz że przedsiębiorstwa UE cieszą się na zagranicznych rynkach zamówień publicznych, w szczególności w państwach będących naszymi głównymi partnerami handlowymi, takim stopniem dostępu, który jest współmierny do otwarcia unijnego rynku zamówień publicznych na konkurencję zagraniczną?

 

Czy Komisja mogłaby określić, czy w trakcie obecnych renegocjacji umowy podjęto jakieś konkretne kroki w celu zapewnienia lepszego dostępu do rynków zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw europejskich?

 

Czy Komisja mogłaby wskazać, jak kierunki określone w komunikacie zatytułowanym „Globalna Europa” wpłyną na obecne negocjacje? (nota bene: komunikat przewiduje przede wszystkim skupienie się na praktykach dyskryminacyjnych w celu zapewnienia równych zasad)

 

Czy Komisja mogłaby wskazać, kiedy i na jakich warunkach Chiny mogłyby stać się stroną umowy oraz, ogólniej rzecz ujmując, jakie są perspektywy rozszerzenia zasięgu geograficznego umowy na inne państwa?

 

Czy Komisja mogłaby wskazać, jakie kroki podejmuje, aby zagwarantować, że ponownie poddana negocjacji umowa w sprawie zamówień publicznych (GPA) będzie w pełni uwzględniać interesy krajów rozwijających się, jeśli wyrażą one życzenie uczestniczenia w GPA?

 

 

Przedłożone: 22.11.2006

Przekazane: 24.11.2006

Termin na udzielenie odpowiedzi: 01.12.2006