Parlamentná otázka - O-0128/2006Parlamentná otázka
O-0128/2006

Opätovné prerokovanie Dohody o vládnom obstarávaní (DVO)

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0128/06
v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
ktorú položil Daniel Varela Suanzes-Carpegna v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Komisii

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0128/2006
Predkladané texty :
O-0128/2006 (B6-0450/2006)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Mnohostranná Dohoda o vládnom obstarávaní (DVO) dohodnutá v rámci WTO nadobudla platnosť 1. januára 1996.

 

Hoci dohoda má ohraničenú pôsobnosť i počet účastníkov (36), zohráva podstatnú úlohu v tom, aby boli záležitosti verejného obstarávania (tovar, služby a stavebné zmluvy) čo najviac otvorené zahraničnej konkurencii a aby boli zabezpečené transparentné, čestné a nediskriminujúce podmienky  pre súkromných účastníkov výberového konania.

 

DVO je niekoľko rokov predmetom viacerých rokovaní, ktorých cieľom je vylepšiť jej ustanovenia a dosiahnuť čo najširší rozsah jej pôsobnosti medzi všetkými stranami na základe reciprocity. V tejto súvislosti sa v súčasnosti zvažujú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a v Ženeve prebieha postup podávania požiadaviek a ponúk s cieľom dosiahnuť dohodu k začiatku roku 2007.

 

Mohla by Komisia vysvetliť, aké boli hlavné priority EÚ pri tomto opätovnom rokovaní a či je isté, že tieto ciele sa dosiahnu?

 

Mohla by Komisia uviesť, aký druh ponúk predložila v mene EÚ svojim rokovacím partnerom a v akom rozsahu by sa trhy verejného obstarávania EÚ mohli otvoriť zahraničnej konkurencii v dôsledku tohto opätovného rokovania? 

 

Mohla by Komisia uviesť, aký druh požiadaviek predložila v mene EÚ svojim rokovacím partnerom a v akom rozsahu sa trhy verejného obstarávania príslušných krajín mohli otvoriť v dôsledku tohto opätovného rokovania? 

 

Domnieva sa Komisia, že DVO je vyvážená dohoda a že spoločnosti EÚ majú taký prístup na zahraničné  trhy s verejným obstarávaním – najmä na trhy našich hlavných obchodných partnerov – ktorý je porovnateľný s otvorenosťou trhov s verejným obstarávaním EÚ pre zahraničné spoločnosti?

 

Mohla by Komisia uviesť, či sa v tomto prerokovávaní DVO podnikli osobitné kroky na zabezpečenie lepšieho prístupu európskych malých a stredných podnikov (MSP) k trhom verejného obstarávania?

 

Mohla by Komisia uviesť, aký vplyv na súčasné rokovania bude mať nedávne smerovanie stanovené v oznámení s názvom Globálna Európa? na vysvetlenie: toto oznámenie predpokladá najmä zamerať sa na diskriminačné postupy s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky).

 

Mohla by Komisia uviesť, kedy a pod akými podmienkami by sa Čína mohla stať zmluvnou stranou DVO, a všeobecnejšie, aké sú perspektívy geografického rozšírenia tejto dohody na iné krajiny? 

 

Mohla by Komisia uviesť, aké kroky podniká na zabezpečenie toho, že prerokovaná DVO bude v  plnej miere rešpektovať záujmy rozvojových krajín, ak sa budú chcieť zúčastňovať na DVO?

 

 

Predložené: 22.11.2006

Postúpené: 24.11.2006

Termín pre odpoveď: 01.12.2006