Parlamentsfråga - O-0128/2006Parlamentsfråga
O-0128/2006

Omförhandling av avtalet om offentlig upphandling (GPA)

22.11.2006

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0128/06
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Daniel Varela Suanzes-Carpegna för utskottet för internationell handel
till kommissionen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0128/2006
Ingivna texter :
O-0128/2006 (B6-0450/2006)
Omröstningar :
Antagna texter :

Det multilaterala avtalet om offentlig upphandling (GPA) som förhandlats fram inom ramen för WTO började gälla den 1 januari 1996.

 

Trots dess begränsningar, både avseende räckvidd och deltagare (36), spelar detta avtal en avgörande roll för att i så stor utsträckning som möjligt öppna de offentliga upphandlingarna (varor, tjänster och byggnadsavtal) för utländsk konkurrens och trygga öppna, rättvisa och icke-diskriminerande villkor för privata anbudsgivare.

 

GPA har omförhandlats under ett antal år för att dess bestämmelser skall förbättras och en så god utvidgning som möjligt av dess tillämpningsområde bland alla parter skall uppnås, på grundval av ömsesidighet. Inom dessa ramar behandlas för närvarande ändringsförslag till avtalet och förhandlingar äger rum i Genève i syfte att nå resultat i början av 2007.

 

Kan kommissionen förklara vad som varit EU:s huvudsakliga prioriteringar under dessa omförhandlingar och om den är övertygad om att dessa mål kommer att nås?

 

Kan kommissionen ange vilka slags erbjudanden den lagt fram för sina förhandlingsparter å EU:s vägnar, och i vilken omfattning en ytterligare öppning av EU:s marknader för offentlig upphandling för utländsk konkurrens skulle kunna ske som ett resultat av denna omförhandling?

 

Kan kommissionen ange vilka slags krav den lagt fram för sina förhandlingsparter å EU:s vägnar, och i vilken omfattning en ytterligare öppning av EU:s marknader för offentlig upphandling för utländsk konkurrens skulle kunna ske som ett resultat av denna omförhandling?

 

Anser kommissionen att GPA är ett väl avvägt avtal och att EU:s företag åtnjuter en grad av tillträde på de utländska marknaderna för offentlig upphandling, särskilt de som är våra viktigaste handelspartner, som motsvarar öppnandet av EU:s marknader för offentlig upphandling för utländsk konkurrens?

 

Kan kommissionen ange om särskilda åtgärder vidtagits i den pågående omförhandlingen av GPA för att garantera bättre tillträde till de offentliga marknaderna för europeiska små och medelstora företag?

 

Kan kommissionen ange hur de nyligen fastställda riktlinjerna i meddelandet ”Global Europe” kommer att påverka de pågående förhandlingarna? (Observera: Enligt detta meddelande planeras att diskriminerande förfaranden skall åtgärdas för att rättvisa villkor skall garanteras.)

 

Kan kommissionen ange när och under vilka villkor Kina kan bli avtalspart till GPA och, mer generellt, vilka utsikterna är till en geografisk utvidgning av detta avtal till andra länder?

 

Kan kommissionen uppge vilka åtgärder som vidtas för att se till att man i ett omförhandlat GPA fullt ut kommer att respektera utvecklingsländernas intressen, om dessa önskar ansluta sig till GPA?

 

 

Ingiven: 22.11.2006

Vidarebefordrad: 24.11.2006

Sista svarsdag: 01.12.2006