Parlementaire vraag - O-0022/2007Parlementaire vraag
O-0022/2007

  Vrijstellingen van de internemarktregels voor overheidsopdrachten op defensiegebied op basis van art. 296 van het EG-Verdrag

  MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0022/07
  ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
  van Arlene McCarthy, namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming
  aan de Commissie

  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-0022/2007
  Ingediende teksten :
  O-0022/2007 (B6-0122/2007)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Aangezien overheidsopdrachten op defensiegebied nog steeds worden gegund aan hoofdzakelijk nationale markten die versnipperd zijn, neemt de Commissie interne markt en consumentenbescherming nota van de interpretatieve mededeling van de Europese Commissie inzake de toepassing van art. 296 van het Verdrag voor overheidsopdrachten op defensiegebied (COM(2006)0779 definitief) die werd goedgekeurd op 7 december 2006. Deze mededeling droeg bij aan een verduidelijking van het bestaande wettelijke kader en specificeerde de voorwaarden waaronder vrijstellingen zijn toegestaan.

   

  De Commissie interne markt en consumentenbescherming neemt voorts kennis van de inspanningen van de Commissie om nieuwe wetgeving aan te dragen die een essentiële bijdrage moet leveren aan de creatie van een concurrerender milieu voor de Europese defensie-industrie en haar leveranciers. De commissie benadrukt in het bijzonder de belangrijke rol die overheidsopdrachten op defensiegebied spelen in de Europese economie.

   

  De Commissie interne markt en consumentenbescherming vraagt de Commissie het volgende:

   

  1. In welk stadium van ontwikkeling bevindt zich de richtlijn op het gebied van 'overheidsopdrachten op defensiegebied waarop de vrijstellingsmogelijkheden van artikel 296 van het EG-Verdrag niet van toepassing zijn'? Wat zijn de volgende initiatieven die de Commissie denkt te nemen?

   

  1. Op welke wijze beoordeelt zij, in het licht van een eerlijke en efficiënte werking van de interne markt, de toestand van de Europese defensie-industrie, waar, in verschillende lidstaten, een aanzienlijk aantal banen voor hooggeschoolden op het spel lijken te staan? Welke impact verwacht zij dat de richtlijn zal hebben op de sector?

   

  1. Welke strategie volgt de Commissie om de lidstaten aan te sporen om nauwer samen te werken in kwesties inzake overheidsopdrachten op defensiegebied, om de transparantie te verhogen en om hun nationale markten van overheidsopdrachten op defensiegebied geleidelijk aan te openen zodat het mogelijk wordt een efficiënt en concurrerend milieu te creëren voor deze gevoelige sector?

   

  Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de gedragscode die werd opgesteld in 2006? Hoe ziet de Commissie de toekomstige relatie tussen een richtlijn en de gedragscode?

   

   

  Ingediend: 16.04.2007

  Doorgezonden: 18.04.2007

  Uiterste datum beantwoording: 25.04.2007