Parlamentná otázka - O-0022/2007Parlamentná otázka
O-0022/2007

  Výnimky z pravidiel vnútorného trhu pri obstarávaní v oblasti rezortu obrany na základe článku 296 Zmluvy o ES

  OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0022/07
  v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
  ktorú položila Arlene McCarthy v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  Komisii

  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-0022/2007
  Predkladané texty :
  O-0022/2007 (B6-0122/2007)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Keďže obstarávanie v oblasti rezortu obrany sa stále uskutočňuje v rámci zväčša rozdrobených vnútroštátnych trhov, výbor IMCO berie na vedomie výkladové oznámenie Komisie o uplatňovaní článku 296 zmluvy v oblasti verejného obstarávania pre rezort obrany (KOM(2006)0779 v konečnom znení), prijaté 7. decembra 2006. Toto oznámenie pomohlo objasniť existujúci právny rámec a určilo, za akých podmienok je prípustné uplatňovať výnimky.

   

  Výbor IMCO ďalej berie na vedomie snahy Komisie navrhnúť nové právne predpisy, ktoré môžu podstatným spôsobom prispieť k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho prostredia pre európsky obranný priemysel a jeho dodávateľov. Zdôrazňuje predovšetkým významnú úlohu, ktorú zohráva obstarávanie v rezorte obrany pre európske hospodárstvo.

   

  Výbor IMCO kladie Európskej komisii tieto otázky:

   

  1. Akým spôsobom napreduje príprava smernice o „obstarávaní obranného vybavenia, na ktoré sa neuplatňuje výnimka podľa článku 296 Zmluvy o ES“, ktorá je v štádiu návrhu? Aké sú následné kroky, ktoré plánuje Komisia?

   

  1. Akým spôsobom Komisia vyhodnocuje z pohľadu spravodlivého a účinného fungovania vnútorného trhu situáciu v oblasti európskeho obranného priemyslu, v rámci ktorého sa – v rôznych členských štátoch – zdá byť v ohrození značný počet vysoko kvalifikovaných pracovných miest? Aké dôsledky sa očakávajú od smernice na túto oblasť?

   

  1. Aká je stratégia Komisie voči členským štátom pre užšiu spoluprácu v oblasti obstarávania v rezorte obrany, zvýšenie transparentnosti a postupné otváranie ich vnútroštátnych trhov obranného obstarávania, s cieľom vytvoriť výkonné a konkurencieschopné prostredie pre túto citlivú oblasť?

   

  Aké závery je možné vyvodiť z kódexu správania, ktorý bol prijatý v roku 2006? Akým spôsobom Komisia vníma budúci vzťah medzi smernicou a kódexom správania?

   

   

  Predložené: 16.04.2007

  Postúpené: 18.04.2007

  Termín pre odpoveď: 25.04.2007