Parlamentsfråga - O-0033/2007Parlamentsfråga
O-0033/2007

  Åtgärder för att bekämpa hjärt-kärlsjukdomar

  MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0033/07
  i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
  från Miroslav Ouzký för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  till kommissionen

  Förfarande : 2007/2601(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-0033/2007
  Ingivna texter :
  O-0033/2007 (B6-0134/2007)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Hjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i Europa och står för 1,9 miljoner dödsfall i EU årligen. I juni 2004 konstaterade rådet att det var nödvändigt ”att effektivt ta itu med och minska förekomsten av och lidandet i samband med hjärt-kärlsjukdomar”. När planerar kommissionen att ta hänsyn till detta genom att utarbeta ett meddelande om förebyggande och tidig upptäckt av hjärt‑kärlsjukdomar?

   

  Det finns för närvarande ojämlikheter på hälsoområdet i EU. Hur avser kommissionen mot denna bakgrund att främja ett regelbundet utbyte av erfarenheter, information och uppgifter om hälsa på hjärt-kärlområdet mellan aktörer som deltar i förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar?

   

  Vilka är kommissionens kommande åtgärder för att minska den börda hjärt-kärlsjukdomarna utgör för den europeiska ekonomiska produktiviteten i medlemsstaterna?

   

  Hur avser kommissionen att beakta olika finansieringsmöjligheter, exempelvis sjunde ramprogrammet för forskning, strukturfonderna och Europeiska utvecklingsfonden, för att uppmuntra insatser för att främja hälsa på hjärt-kärlområdet, tidig upptäckt och förebyggande åtgärder liksom ytterligare forskning om hjärt-kärlsjukdomar?

   

   

  Ingiven: 23.05.2007

  Vidarebefordrad: 25.05.2007

  Sista svarsdag: 01.06.2007