Procedure : 2007/2628(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0052/2007

Ingediende teksten :

O-0052/2007 (B6-0320/2007)

Debatten :

PV 24/10/2007 - 14
CRE 24/10/2007 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 25k
29 augustus 2007
O-0052/2007

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0052/07

ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement

van Josep Borrell Fontelles, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

aan de Commissie


  Betreft: Internationaal verdrag inzake een verbod op clustermunitie, vervolg op Verklaring van Oslo

 Antwoord plenaire 

Sinds de goedkeuring van de Verklaring van Oslo op 23 februari 2007, waarin wordt aangedrongen op een internationaal verdrag inzake een wereldwijd verbod op clustermunitie, en de vervolgconferentie op 24-25 mei 2007 in Lima hebben ongeveer 80 landen besloten steun te verlenen aan het proces dat tot een dergelijk verdrag moet leiden, daaronder bijna alle EU-landen. In België zal eind oktober 2007 een regionale bijeenkomst op hoog niveau over dit thema plaatsvinden. In december wordt in Wenen een derde mondiale conferentie gehouden als vervolg op de bijeenkomsten in Oslo en Lima.

 

  1. Welke initiatieven heeft de Commissie genomen om gevolg te geven aan de eerdere resoluties van het Parlement ter ondersteuning van het proces van Oslo, met name de resolutie over het Verdrag tot verbod van biologische en toxinewapens (BTWC), clusterbommen en conventionele wapens van 16 november 2006, waarin de EU wordt verzocht steun te geven aan het initiatief gericht op "de totstandbrenging van een alomvattend en doelmatig verdrag om clustermunitie overal ter wereld te verbieden"?

 

  1. Is de Commissie van plan zowel in Brussel als in Wenen deel te nemen aan de bijeenkomsten of wil zij anderszins een bijdrage leveren aan de onderhandelingen, en zo ja, op welke wijze?

 

  1. Welke initiatieven heeft de Commissie genomen om de lidstaten van de EU aan te moedigen tot het nemen van nationale maatregelen met het oog op een verbod op clusterbommen, en op internationaal niveau om alle landen die dit nog niet gedaan hebben, aan te zetten tot het ondertekenen van de Verklaring van Oslo? Welke initiatieven neemt de Commissie ter ondersteuning van de uitvoering van bestaande verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens (CWV), en met name Protocol V betreffende ontplofbare overblijfselen van gevechtshandelingen?

 

  1. Wat voor programma's en projecten steunt de Commissie in derde landen of is zij voornemens daar te steunen met het oog op bijstandverlening aan gemeenschappen en personen die te maken hebben met niet geëxplodeerde clustermunitie, het schoonmaken van verontreinigde gebieden, voorlichting over de gevaren en vernietiging van voorraden verboden clustermunitie?

 

  1. Is de Commissie bereid na te denken over het organiseren van een internationale conferentie over de rol van de EU bij de aanpak van de gevolgen van ontplofbare overblijfselen van gevechtshandelingen op sociaal-economisch en humanitair gebied en voor de ontwikkeling, zulks in de context van de recente internationale initiatieven?

 

 

Ingediend: 29.08.2007

Doorgezonden: 31.08.2007

Uiterste datum beantwoording: 07.09.2007

 

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid