Парламентарен въпрос - O-0067/2007Парламентарен въпрос
O-0067/2007

Защита на потребителите и повишение на цените

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0067/07
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата PSE
към Комисията

Процедура : 2007/2641(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0067/2007
Внесени текстове :
O-0067/2007 (B6-0377/2007)
Гласувания :
Приети текстове :

Наблюдаваното в последно време повишение на потребителските цени, произтичащо от поскъпването на селскостопанските суровини, принуди Комисията да предприеме такива мерки като отмяна на задължението за оставяне под угар на земите, използвани за отглеждане на зърнени култури, както и да потърси неотложни решения по отношение на други засегнати от увеличението на цените на фуража отрасли, като млекодобива.

 

Тази ситуация, освен че засяга редица сектори на европейската промишленост, има сериозни преки последици за потребителите и спестяванията на домакинствата.

 

Въпреки задоволството на Европейския парламент във връзка с отмяната на задължението за оставяне на земи под угар, и обявеното от члена на Комисията по въпросите на земеделието на пленарното заседание в Страсбург намерение за прилагане, при необходимост, на въпросната мярка  за още една сеитбена кампания, Парламентът изразява своето безпокойство относно настоящото повишаване на цените, което изисква нови спешни мерки и налага провеждането на по-задълбочен размисъл от страна на европейските институции, който да не се ограничава в рамките на равносметката за състоянието на ОСП.

 

Би ли могла Комисията да посочи конкретните мерки, които ще предприеме по отношение на засегнатите отрасли за справяне с описаната по-горе ситуация?

 

Предвижда ли Комисията конкретни мерки, насочени към защита на потребителите и съхраняване равнището на спестяванията на домакинствата?

 

Не счита ли Комисията, че наблюдаваното в различни отрасли нарастване на цените налага по-обширен размисъл, който да не се изчерпва с прилагането на конкретни мерки за всеки отрасъл (зърнопроизводство, млекодобив и т.н.)?

 

 

Внесен: 12.10.2007

Предаден: 16.10.2007

Краен срок за отговор: 23.10.2007