Parlamentin kysymys - O-0067/2007Parlamentin kysymys
O-0067/2007

Kuluttajansuoja ja hintojen nousu

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0067/07
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos, PSE-ryhmän puolesta
komissiolle

Menettely : 2007/2641(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0067/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0067/2007 (B6-0377/2007)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Maatalouden raaka-aineiden hintojen noususta johtuva viimeaikainen kuluttajahintojen nousu on pakottanut komission ryhtymään tiettyihin toimiin, kuten esimerkiksi luopumaan viljan viljelyalan kesannointia koskevasta vaatimuksesta ja harkitsemaan hätäratkaisuja muille aloille, kuten maitotuotteille, joihin eläinten rehujen hinnan nousu on vaikuttanut.

 

Tästä tilanteesta on, sen lisäksi että se vaikuttaa EU:n tuotantoteollisuuteen, vakavia välittömiä seurauksia myös kuluttajille ja eurooppalaisten kotitalouksien taloudelliselle tilanteelle.

 

Euroopan parlamentti pitää myönteisenä kesannointivaatimuksesta luopumisen kaltaisia toimia sekä komission jäsenen Strasbourgin täysistunnossa antamaa ilmoitusta tämän toimen pidentämisestä vuodella tarvittaessa, mutta ilmaisee samalla huolestuneisuutensa nykyisestä hintojen noususta, joka edellyttää uusia hätätoimia ja vaatisi perusteellisempaa pohdintaa EU:n toimielimissä, muutenkin kuin YMP:n "terveystarkastuksen" yhteydessä.

 

Voiko komissio täsmentää, mitä toimia se aikoo toteuttaa kyseisten alojen kanssa tilanteen korjaamiseksi?

 

Aikooko komissio ryhtyä käytännön toimiin kuluttajien suojelemiseksi ja kotitalouksien taloudellisen tilanteen turvaamiseksi?

 

Eivätkö hintojen nousut eri aloilla komission mielestä ansaitsisi laajempaa ja kauaskantoisempaa pohdintaa kuin käytännön toimien toteuttaminen kussakin yksittäisessä tilanteessa (vilja, maito jne.)?

 

 

Jätetty: 12.10.2007

Välitetty: 16.10.2007

Määräaika: 23.10.2007