Парламентарен въпрос - O-0081/2007Парламентарен въпрос
O-0081/2007

Европейска стратегия за ромите

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0081/07/rev.1
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin и Jan Andersson, от името на групата PSE
към Комисията

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0081/2007
Внесени текстове :
O-0081/2007 (B6-0389/2007)
Гласувания :
Приети текстове :

През м. април 2005 г. Европейският парламент прие резолюция относно положението на ромите (P6_TA(2005)0151), с която призовава Европейската комисия да подготви съобщение относно начините, по които ЕС най-добре би могъл да координира и насърчи усилията за подобряване на положението на ромите, както и да приеме план за действие с ясни препоръки към държавите-членки. Резолюцията предлага също така да се разгледа възможността за признаване на ромите като транснационално европейско малцинство.

 

Бяха предприети редица инициативи, които засягат въпроси, свързани с ромите, но до момента Европейската комисия не е предложила цялостен план за действие. Възнамерява ли Европейската комисия да състави съобщение относно въпросите, свързани с ромите, през идната година, като има предвид гореупоменатото искане на Европейския парламент?

 

Какъв е размерът на европейски средства, насочени към интеграцията на ромските общности, до които държавите-членки имат достъп? Предприела ли е Комисията действия за оценка на реалното въздействие на европейското финансиране за приобщаването на ромите?

 

Разглежда ли Европейската комисия възможността за адаптиране на своите институционални структури с цел по-ефективно разрешаване на въпросите, свързани с ромите? Има ли готовност Европейската комисия да създаде звено по въпроси, свързани с ромите,  или да  установи междуведомствена група по въпроси, свързани с ромите? Ако не, по какъв начин Европейската комисия ще осигури ефективна координация на своите усилия за подкрепа на социалната и икономическа интеграция на ромските общности с инициативи в областта на други политики? Разглежда ли Европейската комисия възможността за прехвърляне на основната отговорност във връзка с въпросите, свързани с ромите, в рамките на портфейла от правомощията само на един член на Европейската комисия?

 

Има ли Европейската комисия готовност да въведе в действие мерките за насърчаване на социалната интеграция на ромите, в съответствие с нейните препоръки в Директива 2000/43/ЕО[1]?

 

Разглежда ли Европейската комисия възможността за по-активно участие в инициативата „Десетилетие на приобщаването на ромите“, като евентуално назначи координатор на ЕК по въпросите, свързани с ромите?

 

 

Внесен: 10.12.2007

Предаден: 12.12.2007

Краен срок за отговор: 19.12.2007