Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0081/2007Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0081/2007

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρόμα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0081/07/αναθ.1
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin και Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
προς την Επιτροπή

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0081/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0081/2007 (B6-0389/2007)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Τον Απρίλιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των Ρόμα (Ρ6_ΤΑ(2005)0151), με το οποίο καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να συντονίσει και να προαγάγει όσο το δυνατό καλύτερα τις προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρόμα και για την έγκριση ενός σχεδίου δράσης με σαφείς συστάσεις προς τα κράτη μέλη. Το ψήφισμα πρότεινε επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο να αναγνωριστούν οι Ρόμα ως διεθνική ευρωπαϊκή μειονότητα.

 

Αναλήφθηκε μια σειρά πρωτοβουλιών που άπτονται των θεμάτων των Ρόμα, αλλά επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ένα συνολικό σχέδιο δράσης. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει μια ανακοίνωση σχετικά με τα θέματα των Ρόμα το προσεχές έτος, λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερόμενο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

 

Ποιο είναι το ύψος των ευρωπαϊκών πιστώσεων που διατίθενται στα κράτη μέλη με σκοπό την ενσωμάτωση των κοινοτήτων των Ρόμα; Έχει προβεί η Επιτροπή σε αξιολόγηση του πραγματικού αντίκτυπου της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης επί της ενσωμάτωσης των Ρόμα;

 

Εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα προσαρμογής των θεσμικών δομών της προκειμένου να αντιμετωπίζει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα θέματα των Ρόμα; Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει μια Μονάδα για τους Ρόμα ή να συστήσει μια διϋπηρεσιακή ομάδα για τους Ρόμα, Ένα όχι, με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον αποτελεσματικό συντονισμό των προσπαθειών της για να υποστηρίξει την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των κοινοτήτων των Ρόμα με άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες; Θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενδεχόμενο να μεταβιβάσει την πρωταρχική ευθύνη για τα θέματα των Ρόμα σε ένα αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο ενός Ευρωπαίου Επιτρόπου;

 

Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει μέτρα ενθάρρυνσης για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρόμα όπως συνιστά η οδηγία 2000/43/ΕΚ[1];

 

Εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να συμμετάσχει πιο ενεργά στην πρωτοβουλία "Δεκαετία της Ενσωμάτωσης των Ρόμα", ενδεχομένως διορίζοντας ένα Συντονιστή της ΕΚ για τα θέματα των Ρόμα;

 

 

Κατάθεση: 10.12.2007

Διαβίβαση: 12.12.2007

Λήξη προθεσμίας: 19.12.2007