Parlamentin kysymys - O-0081/2007Parlamentin kysymys
O-0081/2007

Unionin romanistrategia

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0081/07/tark.1
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ja Jan Andersson, PSE-ryhmän puolesta
komissiolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0081/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0081/2007 (B6-0389/2007)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2005 päätöslauselman romanien tilanteesta Euroopan unionissa (P6_TA(2005)0151), jossa se kehotti komissiota laatimaan tiedonannon siitä, miten EU voi parhaiten koordinoida ja edistää toimia romanien tilanteen parantamiseksi, ja hyväksymään toimintasuunnitelman, jossa annetaan selkeitä suosituksia jäsenvaltioille. Päätöslauselmassa kehotettiin myös harkitsemaan romanien tunnustamista eurooppalaiseksi vähemmistöksi.

 

Romaneja koskeviin kysymyksiin liittyviä aloitteita on käynnistetty, mutta Euroopan komissio ei toistaiseksi ole esittänyt kattavaa toimintasuunnitelmaa. Aikooko komissio laatia tulevan vuoden aikana romaneja koskevan tiedonannon, pitäen mielessä Euroopan parlamentin edellä mainitun pyynnön?

 

Kuinka paljon unionin varoja on varattu jäsenvaltioille, jotka pyrkivät kotouttamaan romaniyhteisöjä? Onko komissio arvioinut sitä, miten yhteisön antama rahoitus on tosiasiallisesti vaikuttanut romanien kotoutumiseen?

 

Onko komissio harkinnut mahdollisuutta mukauttaa institutionaalisia rakenteitaan voidakseen käsitellä romanikysymyksiä tehokkaammin? Onko komissio valmis perustamaan romaniasioiden yksikön tai luomaan romaniasioita käsittelevän yksiköiden välisen ryhmän? Jos komissio vastaa kieltävästi, miten se aikoo varmistaa toimiensa tehokkaan koordinoinnin romaniyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista kotouttamista koskevan tavoitteen sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin liittyviin aloitteisiin? Voisiko komissio harkita sitä, että ensisijainen vastuu romanikysymyksistä siirrettäisiin yhden ainoan komission jäsenen kannettavaksi?

 

Onko komissio valmis toteuttamaan direktiivissä 2000/43/EY[1] vahvistettujen suositusten mukaisesti toimia, joilla kannustetaan edistämään romaniväestöjen kotoutumista?

 

Harkitseeko komissio mahdollisuutta osallistua tiiviimmin "Romanien integraation vuosikymmen" -aloitteeseen esimerkiksi nimittämällä romaniasioiden EY-tason koordinaattorin?

 

 

Jätetty: 10.12.2007

Välitetty: 12.12.2007

Määräaika: 19.12.2007