Pytanie poselskie - O-0081/2007Pytanie poselskie
O-0081/2007

Europejska strategia na rzecz Romów

ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0081/07/zm.1
zgodnie z artykułem 108 Regulaminu
skierowane przez: Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin oraz Jan Andersson w imieniu Grupy PSE
do Komisji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0081/2007
Teksty złożone :
O-0081/2007 (B6-0389/2007)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W kwietniu 2005 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej (P6_TA(2005)0151), wzywając Komisję Europejską do przygotowania komunikatu na temat sposobu, w jaki UE może najlepiej koordynować i wspierać wysiłki służące poprawie sytuacji Romów oraz przyjąć plan działań zawierający wyraźne zalecenia dla państw członkowskich Rezolucja sugerowała również rozpatrzenia kwestii uznania Romów za transgraniczną mniejszość europejską.

 

Podjęto szereg inicjatyw dotyczących kwestii romskiej, lecz jak dotąd Komisja Europejska nie zaproponowała wszechstronnego planu działania. Czy Komisja Europejska zamierza przygotować w nadchodzącym roku komunikat na temat kwestii romskiej, biorąc pod uwagę wyżej wspomniany wniosek Parlamentu Europejskiego?

 

Jaka jest wysokość europejskich środków dostępnych dla państw członkowskich dążących do integracji społeczności romskich? Czy Komisja przeprowadziła jakąkolwiek ocenę tego, na ile europejskie dofinansowanie przyczynia się do integracji Romów?

 

Czy Komisja Europejska rozważa możliwość dostosowania swych instytucjonalnych struktur do tego, by w bardziej skuteczny sposób rozpatrywać kwestie dotyczące Romów? Czy Komisja Europejska przygotowana jest na utworzenie jednostki ds. Romów lub powołania międzyresortowej grupy ds. Romów? Jeśli nie, w jaki sposób Komisja Europejska zapewni skuteczną koordynację swych wysiłków wspierających społeczną i ekonomiczną integrację społeczności romskich z innymi politycznymi inicjatywami? Czy Komisja Europejska rozważyłaby powierzenie podstawowej odpowiedzialności za kwestie romskie tece jednego europejskiego komisarza?

 

Czy Komisja Europejska gotowa jest wzmocnić środki zachęty ukierunkowane na integrację ludności romskiej, jak zaleca się to w dyrektywie 2000/43/WE[1]?

 

Czy Komisja Europejska rozważa możliwość intensywniejszego zaangażowania się w inicjatywę „Dekady Integracji Romów”, możliwie poprzez wyznaczenie koordynatora z ramienia UE dla kwestii romskiej?

 

 

Przedłożone: 10.12.2007

Przekazane: 12.12.2007

Termin na udzielenie odpowiedzi: 19.12.2007