Parlamentsfråga - O-0081/2007Parlamentsfråga
O-0081/2007

En europeisk strategi för romer

10.12.2007

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0081/07/ändr.1
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin och Jan Andersson för PSE-gruppen
till kommissionen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0081/2007
Ingivna texter :
O-0081/2007 (B6-0389/2007)
Omröstningar :
Antagna texter :

I april 2005 antog Europaparlamentet en resolution om romernas situation (P6_TA(2005)0151) där parlamentet begärde att kommissionen ska utarbeta ett meddelande om hur EU på bästa sätt kan samordna och främja insatser för att förbättra romernas situation, samt anta en handlingsplan med tydliga rekommendationer till medlemsstaterna. I resolutionen föreslogs också att det skulle övervägas ett erkännande av romerna som en gränsöverskridande europeisk minoritet.

 

Det har tagits en rad initiativ med anknytning till frågor som berör romerna, men än så länge har kommissionen inte lagt fram någon övergripande handlingsplan. Har kommissionen för avsikt att nästa år sammanställa ett meddelande om frågor som berör romerna, med beaktande av den ovannämnda begäran från Europaparlamentet?

 

Hur stora anslag ur gemenskapsmedel finns att tillgå för medlemsstaterna för integrationen av befolkningsgruppen romer? Har kommissionen gjort någon utvärdering av hur gemenskapsmedlen i dag påverkar integrationen av romerna?

 

Överväger kommissionen möjligheten av att anpassa sina institutionella strukturer för att mer effektivt kunna handlägga frågor som berör romerna? Är kommissionen beredd att inrätta en enhet för romer eller en sektorsövergripande arbetsgrupp för romer? Om inte: vad tänker kommissionen göra för att dess insatser till stöd för social och ekonomisk integration av romska samhällen effektivt ska samordnas med övriga politiska initiativ? Kunde kommissionen tänka sig att uppdra det primära ansvaret för frågor som berör romerna åt en enda ledamot av kommissionen?

 

Är kommissionen beredd att genomdriva incitamentsåtgärder för social integration av romerna, såsom det rekommenderas i direktiv 2000/43/EG[1]?

 

Överväger kommissionen en mera djupgående medverkan i årtiondet för integration av romer, eventuellt genom att utnämna en EG-samordnare för frågor som berör romerna?

 

 

Ingiven: 10.12.2007

Vidarebefordrad: 12.12.2007

Sista svarsdag: 19.12.2007