Parlamentní otázka - O-0002/2008Parlamentní otázka
O-0002/2008

  Evropská strategie pro romskou menšinu

  OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0002/08
  kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu
  položila poslankyně Viktória Mohácsi skupinu ALDE
  Komisi

  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-0002/2008
  Předložené texty :
  O-0002/2008 (B6-0003/2008)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  V dubnu 2005 přijal Evropský parlament usnesení o situaci Romů (P6_TA(2005)0151), ve kterém vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala sdělení o způsobu, jakým má EU co nejlépe zkoordinovat a podpořit úsilí o zlepšení situace Romů, a aby přijala akční plán s jasně stanovenými doporučeními pro členské státy. V usnesení se také navrhovalo zvážit možnost uznat Romy za nadnárodní evropskou menšinu. V listopadu 2007 přijal Evropský parlament usnesení o svobodě pohybu (P6_TA(2007)0534), v němž Komisi vyzval k bezodkladnému jednání v podobě provádění komplexní strategie zaměřené na sociální začlenění Romů a v neposlední řadě k využití fondu pro integraci a strukturálních fondů k podpoře vnitrostátních, regionálních a místních orgánů v jejich úsilí o sociální začlenění Romů.

   

  Existuje již řada iniciativ, které se týkají romských otázek, avšak Evropská komise doposud nepředložila komplexní akční plán. Hodlá Evropská komise s přihlédnutím k výše uvedenému požadavku Evropského parlamentu vypracovat v následujícím roce sdělení týkající se romských otázek? Hodlá Komise předložit návrh horizontální směrnice zaměřené na boj proti všem formám diskriminace uvedeným v článku 13 Smlouvy o ES?

   

  Jaká částka z evropských fondů je k dispozici členským státům, které usilují o integraci romských komunit? Provedla Komise nějaké zhodnocení skutečného vlivu evropských finančních prostředků na začlenění Romů?

   

  Zvažuje Evropská komise možnost upravit své institucionální struktury tak, aby mohla řešit romské otázky účinnějším způsobem? Je Evropská komise připravena zřídit oddělení pro romské otázky či založit napříč jednotlivými útvary pracovní skupinu, která by se touto otázkou zabývala? Pokud ne, jak hodlá Evropská komise zajistit efektivní koordinaci svého úsilí o podporu sociální a ekonomické integrace romských komunit s ostatními politickými iniciativami?

   

  Je Evropská komise připravena prosadit stimulační opatření na sociální integraci romských občanů, jak doporučuje směrnice EU 2000/43/ES[1]?

   

  Zvažuje Evropská komise, že se více zapojí do iniciativy „Desetiletí začleňování Romů“, například tím, že jmenuje koordinátora ES pro romské otázky?

   

   

  Předložení: 09.01.2008

  Postoupení: 11.01.2008

  Platné do: 18.01.2008