Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-0002/2008

Esitatud tekstid :

O-0002/2008 (B6-0003/2008)

Arutelud :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 25kWORD 40k
9. jaanuar 2008
O-0002/2008

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0002/08

vastavalt kodukorra artiklile 108

esitaja: Viktória Mohácsi ALDE fraktsiooni nimel

Euroopa Komisjonile


  Teema: Romisid käsitlev ELi strateegia

 Vastus täiskogul 

2005. aasta aprillis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus (P6_TA(2005)0151), milles ta kutsub komisjoni üles töötama välja teatist selle kohta, kuidas saab EL koostöös liikmesriikidega kõige paremini kooskõlastada ja edendada jõupingutusi romide olukorra parandamiseks, ning võtma vastu tegevuskava selgete soovitustega liikmesriikidele. Nimetatud resolutsioonis soovitatakse samuti kaaluda romide tunnustamist Euroopa riikidevahelise vähemusena. 2007. aasta novembris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni liikumisvabaduse kohta (P6_TA(2007)0534), kutsudes komisjoni üles tegutsema viivitamatult romide sotsiaalse kaasamise üldise strateegia väljatöötamisel ja sama olulisena kasutama integratsioonifondi ning struktuurifonde riiklike, piirkondlike ja kohalike ametivõimude toetamiseks nende jõupingutustes romide sotsiaalse kaasamise tagamisel.

 

Romisid käsitlevate küsimuste valdkonnas on tehtud mitmeid algatusi, kuid komisjon ei ole siiani esitanud ulatuslikku tegevuskava. Kas komisjon kavatseb järgmisel aastal koostada teatise romisid käsitlevate küsimuste kohta, pidades silmas Euroopa Parlamendi ülalmainitud palvet? Kas Komisjonil on plaanis esitada horisontaalse direktiivi eelnõu, et võidelda kõigi Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 13 viidatud diskrimineerimisvormide vastu?

 

Kui suured on ELi rahalised vahendid, mida liikmesriigid saavad kasutada romi kogukondade integreerimiseks? Kas komisjon on läbi viinud romide integreerimiseks kasutatavate ELi rahaliste vahendite tegeliku mõju hindamise?

 

Kas komisjon kaalub võimalust kohandada oma institutsioonilist struktuuri, et tegeleda tõhusamalt romisid käsitlevate küsimustega? Kas komisjon on valmis looma romide üksuse või romide küsimust käsitleva koordineerimisrühma? Kui ei, siis kuidas tagab komisjon oma jõupingutuste tõhusa kooskõlastamise, et toetada romi kogukondade sotsiaalset ja majanduslikku integratsiooni muude poliitiliste algatustega?

 

Kas komisjon on valmis rakendama stimuleerivaid meetmeid romide sotsiaalseks integreerimiseks, nagu on soovitatud ELi direktiivis 2000/43/EÜ[1]?

 

Kas komisjon kaalub võimalust suurendada oma osalust algatuses „Romide integratsiooni aastakümme”, nimetades võimaluse korral EÜ koordinaatori romisid käsitlevate küsimuste jaoks?

 

 

Esitatud: 09.01.2008

Edastatud: 11.01.2008

Vastuse tähtaeg: 18.01.2008

 

[1]  EÜT L 180, 19.7.2000, lk. 22.

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika