Parlementaire vraag - O-0002/2008Parlementaire vraag
O-0002/2008

  Een Europese strategie voor de Roma

  MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0002/08
  ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
  van Viktória Mohácsi, namens de ALDE-Fractie
  aan de Commissie

  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-0002/2008
  Ingediende teksten :
  O-0002/2008 (B6-0003/2008)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  In april 2005 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de situatie van de Roma (P6_TA(2005)0151) waarin de Commissie wordt verzocht een mededeling op te stellen over de vraag hoe de EU de inspanningen gericht op verbetering van de situatie van de Roma het best kan coördineren en stimuleren, en een actieplan goed te keuren met duidelijke aanbevelingen aan de lidstaten. In deze resolutie werd eveneens voorgesteld te overwegen de Roma als een transnationale Europese minderheid te erkennen. In november 2007 nam het Europees Parlement en resolutie aan over het vrij verkeer (P6_TA(2007)0534) waarin de Commissie wordt verzocht onverwijld een algehele strategie te volgen voor de sociale integratie van de Roma en om vooral ook het Integratie- en het Structuurfonds aan te spreken voor steun aan nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten bij hun streven naar sociale integratie van de Romabevolking.

   

  Er is een aantal initiatieven ontplooid die betrekking hebben op Roma-vraagstukken, maar de Commissie is tot dusverre nog niet met een alomvattend actieplan gekomen. Is de Commissie voornemens in het licht van bovengenoemd verzoek van het Europees Parlement in het komende jaar een mededeling over Roma-vraagstukken op te stellen? Is de Commissie voornemens een ontwerp voor een horizontale richtlijn voor te leggen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie als bedoeld in artikel 13 van het EG-Verdrag?

   

  Welk bedrag aan Europese middelen staat de lidstaten ter beschikking voor de integratie van de Roma-gemeenschappen? Heeft de Commissie de werkelijke gevolgen van de Europese financiering voor de integratie van de Roma geëvalueerd?

   

  Overweegt de Commissie de mogelijkheid haar institutionele structuur aan te passen om de Roma-vraagstukken doeltreffender aan te pakken? Is de Commissie bereid een unit voor de Roma of een interdepartementale werkgroep voor de Roma op te richten? Zo neen, hoe denkt de Commissie dan te zorgen voor de doeltreffende coördinatie van haar inspanningen ter bevordering van de sociale en economische integratie van de Roma-gemeenschappen met andere beleidsinitiatieven?

   

  Is de Commissie bereid stimuleringsmaatregelen te nemen met het oog op de sociale integratie van de Roma, zoals wordt aanbevolen in EU-Richtlijn 2000/43/EG[1]?

   

  Overweegt de Commissie de mogelijkheid om meer betrokken te raken bij het initiatief "Decennium van de Roma-integratie", mogelijk door de benoeming van een EG-coördinator voor Roma-vraagstukken?

   

   

  Ingediend: 09.01.2008

  Doorgezonden: 11.01.2008

  Uiterste datum beantwoording: 18.01.2008