Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0002/2008

Predkladané texty :

O-0002/2008 (B6-0003/2008)

Rozpravy :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 29kWORD 26k
9. januára 2008
O-0002/2008

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0002/08

v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,

ktorú položila Viktória Mohácsi, v mene skupiny ALDE

Komisii


  Vec: Európska rómska stratégia

 Odpoveď v pléne 

Európsky parlament prijal v apríli 2005 uznesenie o situácii Rómov (P6_TA(2005)0151), v ktorom vyzval Európsku komisiu, aby pripravila oznámenie o tom, ako môže EÚ najlepšie koordinovať a presadzovať úsilie o zlepšenie situácie Rómov, a prijala akčný plán s jasnými odporúčaniami pre členské štáty. V uznesení sa takisto navrhovalo zvážiť uznanie Rómov ako nadnárodnej európskej menšiny. V novembri 2007 prijal Európsky parlament uznesenie o voľnom pohybe (P6_TA(2007)0534) a vyzval Komisiu, aby bezodkladne konala v zmysle komplexnej stratégie sociálneho začlenenia Rómov a využila minimálne fond pre integráciu a štrukturálne fondy na podporu vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov v ich úsilí dosiahnuť sociálne začlenenie Rómov.

 

V súvislosti s rómskou problematikou bol prijatý celý rad iniciatív, Európska komisia však zatiaľ nepredložila žiaden komplexný akčný plán. Plánuje Európska komisia vzhľadom na uvedenú žiadosť Európskeho parlamentu vypracovať v budúcom roku oznámenie týkajúce sa rómskej problematiky? Má Komisia v úmysle predložiť návrh horizontálnej smernice na potlačenie všetkých foriem diskriminácie uvedených v článku 13 Zmluvy o ES?

 

Aké množstvo európskych finančných prostriedkov majú k dispozícii členské štáty, ktoré sa usilujú o integráciu rómskych komunít? Vykonala Komisia nejaké hodnotenie skutočného účinku európskeho financovania na začlenenie rómskeho obyvateľstva?

 

Zvažuje Európska komisia možnosť úpravy inštitucionálnych štruktúr s cieľom venovať sa rómskej problematike efektívnejším spôsobom? Je Európska komisia pripravená zriadiť rómsku sekciu alebo vytvoriť rómsku medziútvarovú skupinu? Ak nie, ako chce Európska komisia zabezpečiť efektívnu koordináciu svojho úsilia zameraného na podporu sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít s ostatnými politickými iniciatívami?

 

Je Európska komisia pripravená presadiť podporné opatrenia na sociálnu integráciu rómskeho obyvateľstva, ako odporúča smernica EÚ 2000/43/ES[1]?

 

Zvažuje Európska komisia možnosť výraznejšej účasti na iniciatíve Desaťročie integrácie Rómov, napríklad menovaním koordinátora EK pre rómsku problematiku?

 

 

Predložené: 09.01.2008

Postúpené: 11.01.2008

Termín pre odpoveď: 18.01.2008

 

[1]  Ú. v ES L 180, 19.7.2000, s. 22.

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia