Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0003/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0003/2008

Προς ένα Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους Ρομ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0003/08
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
προς την Επιτροπή

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0003/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0003/2008 (B6-0004/2008)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Σχεδιάζει η Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίση, πολλές εκ των οποίων κατοικούνται από Ρομ, και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης  -ένα κοινοτικό Σχέδιο Δράσης-, για τους Ρομ, ώστε να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού;

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη κατά τις δύο περασμένες δεκαετίες, κατάφεραν ελάχιστα, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας καθώς και ολόκληρη η ευρωπαϊκή κοινωνία θα μπορούσε να επωφεληθεί πολύ από την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομ, σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο στην εισαγωγή, χρηματοδότηση, έλεγχο και εφαρμογή μέτρων σε αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίση;

 

Εφόσον η ολοκληρωμένη προσέγγιση  αποτελεί την μόνη θεμιτή λύση για την αντιμετώπιση της ενσωμάτωσης διαφορετικών ομάδων, αντί της προσφυγής σε κατάτμηση και ξεχωριστές ομάδες, σκοπεύουν οι Επίτροποι, που είναι άμεσα ή έμμεσα αρμόδιοι για την κατάργηση των διακρίσεων και την ενσωμάτωση των Ρομ, να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους και να συνεργασθούν  για την εκπόνηση ενός κοινοτικού Σχεδίου Δράσης για το 2008;

 

 

Κατάθεση: 09.01.2008

Διαβίβαση: 11.01.2008

Λήξη προθεσμίας: 18.01.2008