Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0003/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0003/2008

  Προς ένα Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους Ρομ

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0003/08
  σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
  υποβολή: Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
  προς την Επιτροπή

  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-0003/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-0003/2008 (B6-0004/2008)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Σχεδιάζει η Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίση, πολλές εκ των οποίων κατοικούνται από Ρομ, και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης  -ένα κοινοτικό Σχέδιο Δράσης-, για τους Ρομ, ώστε να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού;

   

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη κατά τις δύο περασμένες δεκαετίες, κατάφεραν ελάχιστα, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας καθώς και ολόκληρη η ευρωπαϊκή κοινωνία θα μπορούσε να επωφεληθεί πολύ από την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομ, σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο στην εισαγωγή, χρηματοδότηση, έλεγχο και εφαρμογή μέτρων σε αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίση;

   

  Εφόσον η ολοκληρωμένη προσέγγιση  αποτελεί την μόνη θεμιτή λύση για την αντιμετώπιση της ενσωμάτωσης διαφορετικών ομάδων, αντί της προσφυγής σε κατάτμηση και ξεχωριστές ομάδες, σκοπεύουν οι Επίτροποι, που είναι άμεσα ή έμμεσα αρμόδιοι για την κατάργηση των διακρίσεων και την ενσωμάτωση των Ρομ, να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους και να συνεργασθούν  για την εκπόνηση ενός κοινοτικού Σχεδίου Δράσης για το 2008;

   

   

  Κατάθεση: 09.01.2008

  Διαβίβαση: 11.01.2008

  Λήξη προθεσμίας: 18.01.2008