Парламентарен въпрос - O-0004/2008Парламентарен въпрос
O-0004/2008

Европейска стратегия за ромите

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0004/08
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Roberta Angelilli, от името на групата UEN
към Комисията

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0004/2008
Внесени текстове :
O-0004/2008 (B6-0005/2008)
Гласувания :
Приети текстове :

Директива 2000/43/ЕО на Съвета[1] относно прилагане на принципа на равно третиране на  лицата без разлика на расата или етническия произход определя минималните изисквания за закрила на всички лица срещу дискриминация в държавите-членки. Държавите-членки следва да определят правилата относно санкциите, приложими при нарушение на националните разпоредби, приети вследствие на директивата, както и да ги съобщят на Комисията.

 

Има ли Комисията готовност да провери дали са би взети национални мерки с оглед прилагане на директивата по отношение на достъпа до работни места, професионално обучение, социална закрила и най-вече образование?

 

Има ли Комисията готовност да предприеме действия в случай на неспазване на разпоредбите на директивата?

 

Има ли Комисията сведения относно факта, че в много случаи децата от ромски произход не са ваксинирани и не получават медицинските грижи, от които се нуждаят, както и че при тези деца съществува високо ниво на отсъствие от училище (най-малко 50% не посещават училище)? Освен това, има ли Комисията също така сведения относно факта, че много деца от ромски произход са експлоатирани с цел просия и че всяка година голям брой такива деца загиват при битови инциденти, по-специално пожари, причинени от липсата на подходящи стандарти за безопасност в лагерите?

 

Счита ли Комисията, че образованието е основен инструмент за борба срещу социалната изолация, експлоатацията и престъпността?

 

Има ли тя желание да предложи цялостен план за действие относно ромите през 2008 г., включително конкретни действия по отношение на децата от ромски произход с цел премахване на бедността и спомагане на социалната интеграция и образованието?

 

 

Внесен: 09.01.2008

Предаден: 11.01.2008

Краен срок за отговор: 18.01.2008