Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0004/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0004/2008

Μία ευρωπαϊκή πολιτική για τους Ρομ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0004/08
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
προς την Επιτροπή

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0004/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0004/2008 (B6-0005/2008)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η οδηγία 2000/43/ΕΚ[1] του Συμβουλίου σχετικά με  την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων χωρίς διακρίσεις φυλής ή εθνικής καταγωγής καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία κάθε ατόμου από τις διακρίσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το πλαίσιο των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί εις εφαρμογήν της παρούσης οδηγίας και τις κοινοποιούν στην Επιτροπή.

 

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να ελέγξει εάν τα εθνικά μέτρα έχουν ληφθεί με σκοπό την εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική επιμόρφωση, την κοινωνική ασφάλιση και, κυρίως, την εκπαίδευση;

 

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της οδηγίας;

 

Γνωρίζει η Επιτροπή ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά Ρομ δεν εμβολιάζονται και στερούνται της ιατρικής περίθαλψης την οποία έχουν ανάγκη και ότι μεταξύ των παιδιών αυτών σημειώνεται υψηλό ποσοστό απουσίας από το σχολείο (τουλάχιστον 50% από τα παιδιά αυτά δεν φοιτούν σε σχολείο); Γνωρίζει ακόμη η Επιτροπή ότι πολλά από τα παιδιά αυτά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης επί σκοπώ επαιτείας και ότι πολλά χάνουν τη ζωή τους σε οικιακά ατυχήματα, ιδίως λόγω πυρκαϊών, εξ αιτίας της έλλειψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας στους καταυλισμούς;

 

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες όπλο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της εκμετάλλευσης και της εγκληματικότητας;

 

Προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή εντός του 2008 ένα πλήρες πρόγραμμα δράσης για τους Ρομ, με ειδικές δράσεις για τα παιδιά Ρομ, με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης;

 

 

Κατάθεση: 09.01.2008

Διαβίβαση: 11.01.2008

Λήξη προθεσμίας: 18.01.2008