Parlamentin kysymys - O-0004/2008Parlamentin kysymys
O-0004/2008

Yhteisön romanistrategia

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0004/08
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Roberta Angelilli, UEN-ryhmän puolesta
komissiolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0004/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0004/2008 (B6-0005/2008)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Neuvoston direktiivissä 2000/43/EY[1] rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta säädetään vähimmäisvaatimuksista kaikkien henkilöiden suojelemiseksi syrjinnältä kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja ilmoitettava niistä komissiolle.

 

Onko komissio valmis tarkistamaan, onko direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutettu kansallisia toimenpiteitä, jotka koskevat edellytyksiä päästä palkkatyöhön ja ammatilliseen koulutukseen, saada sosiaalista suojaa ja ennen kaikkea koulutusta?

 

Onko komissio valmis toteuttamaan toimia, jos direktiivin säännöksiä ei noudateta?

 

Onko komissio tietoinen, että romanilapset eivät monessa tapauksessa saa tarvittavia rokotuksia ja terveydenhuoltoa ja että koulupoissaoloaste on erittäin korkea näiden lasten piirissä (vähintään 50 prosenttia ei käy koulua)? Tietäänkö komissio myös, että monia romanilapsia käytetään hyväksi kerjäämistarkoituksiin ja että joka vuosi lukuisia tällaisia lapsia kuolee kotitapaturmissa, erityisesti tulipaloissa, jotka johtuvat leirien puutteellisesta turvallisuudesta?

 

Onko komissio sitä mieltä, että koulutus on yksi tärkeimmistä keinoista torjua sosiaalista syrjäytymistä, hyväksikäyttöä ja rikollisuutta?

 

Onko se halukas laatimaan vuonna 2008 romaneja koskevan kattavan toimintasuunnitelman, joka sisältää romanilapsiin kohdistettuja erityistoimia, joiden tarkoituksena on poistaa köyhyyttä ja parantaa sosiaalista kotoutumista ja mahdollisuuksia koulutukseen?

 

 

Jätetty: 09.01.2008

Välitetty: 11.01.2008

Määräaika: 18.01.2008