Pytanie poselskie - O-0004/2008Pytanie poselskie
O-0004/2008

Europejska strategia na rzecz Romów

ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0004/08
zgodnie z artykułem 108 Regulaminu
skierowane przez: Roberta Angelilli w imieniu Grupy UEN
do Komisji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0004/2008
Teksty złożone :
O-0004/2008 (B6-0005/2008)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Dyrektywa Rady 2000/43/WE[1] wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne określa minimalne wymagania w celu ochrony każdej osoby przed dyskryminacją we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie określają przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadku naruszenia postanowień krajowych przyjętych zgodnie z dyrektywą i powiadamiają o nich Komisję.

 

Czy Komisja jest gotowa do sprawdzenia czy podjęte zostały działania krajowe w celu wdrożenia dyrektywy, jeżeli chodzi o dostęp do zatrudnienia, kształcenie zawodowe, ochronę socjalną, a przede wszystkim edukację?

 

Czy Komisja jest gotowa do podjęcia działań w przypadku nie przestrzegania postanowień dyrektywy?

 

Czy Komisja wie, że w wielu przypadkach dzieci romskie są pozbawione szczepień i wymaganej opieki medycznej oraz że wśród tych dzieci odnotowuje się wysoki stopień nieobecności w szkole (przynajmniej 50% nie uczęszcza do szkoły)? Ponadto czy Komisja wie, że wiele romskich dzieci jest wykorzystywanych do żebrania i że co roku duża liczba tych dzieci ginie w wypadkach w domu, szczególnie w pożarach spowodowanych brakiem odpowiednich norm bezpieczeństwa w obozowiskach?

 

Czy Komisja jest zdania, że edukacja jest zasadniczym narzędziem służącym zwalczaniu wykluczenia społecznego, wykorzystywania i przestępczości?

 

Czy Komisja chce uruchomić szeroko zakrojony plan działania na rzecz Romów w 2008 r., obejmujący konkretne działania dotyczące dzieci romskich, mające na celu likwidację ubóstwa oraz promujące integrację społeczną i edukację?

 

 

Przedłożone: 09.01.2008

Przekazane: 11.01.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.01.2008