Parlamentsfråga - O-0004/2008Parlamentsfråga
O-0004/2008

En EU-strategi för romer

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0004/08
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Roberta Angelilli för UEN-gruppen
till kommissionen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0004/2008
Ingivna texter :
O-0004/2008 (B6-0005/2008)
Omröstningar :
Antagna texter :

I rådets direktiv 2000/43/EG[1] om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung fastställs minimikraven för att skydda alla människor mot diskriminering i samtliga medlemsstater. Medlemsstaterna skall bestämma vilka sanktioner som skall tillämpas på överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och meddela kommissionen dessa.

 

Är kommissionen beredd att kontrollera om nationella åtgärder har vidtagits för att genomföra direktivet när det gäller villkor för tillträde till anställning, yrkesutbildning, socialt skydd och framför allt utbildning?

 

Är kommissionen beredd att vidta åtgärder i händelse av att direktivets bestämmelser inte följts?

 

Är kommissionen medveten om att romerbarn i många fall inte får de vaccineringar och den medicinska vård som de behöver och att skolfrånvaron är mycket hög bland dessa barn (åtminstone 50 procent går inte i skolan)? Är kommissionen dessutom medveten om att många romerbarn exploateras som tiggare och att ett stort antal sådana barn dör varje år i samband med olyckor i hemmen, särskilt bränder, som förorsakas av bristande säkerhetsstandarder i lägren?

 

Anser kommissionen att utbildning är ett väsentligt medel för att bekämpa social utestängning, exploatering och kriminalitet?

 

Är den beredd att inleda en allomfattande handlingsplan för romer under 2008, bland annat med specifika åtgärder för romerbarn i syfte att avskaffa fattigdomen, samt för social integration och utbildning?

 

 

Ingiven: 09.01.2008

Vidarebefordrad: 11.01.2008

Sista svarsdag: 18.01.2008