Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 45kWORD 32k
28 Ιανουαρίου 2008
O-0010/2008

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0010/08

σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού

υποβολή: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu και Luis Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

προς το Συμβούλιο


  Θέμα: Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008)

Σχετικά με την επίτευξη των στόχων της προηγούμενης συνόδου κορυφής ΕΕ - ΛΑΚ που έλαβε χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας το Μάιο του 2006:

 

  Τι μέτρα έχει λάβει το Συμβούλιο για να αποδώσει στην κοινωνική συνοχή την υψηλότερη προτεραιότητα στα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας και ενίσχυσης; Τι μέτρα συνεργασίας έχουν ληφθεί για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και τη μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προκειμένου να ρυθμιστεί αποτελεσματικότερα η ταμειακή ροή; Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να οριστούν κοινές θέσεις και κοινές δράσεις μεταξύ ΛΑΚ και ΕΕ στα διάφορα όργανα και τις κύριες διασκέψεις του ΟΗΕ;

 

  Τι πρωτοβουλίες έχει αναλάβει το Συμβούλιο, αφενός για να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία σε τομείς όπως η αλλαγή του κλίματος και η ενέργεια -ιδίως όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- με βάση τη συμφωνία του Μπαλί και συμπεριλαμβάνοντας τους στόχους της δέσμης δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα που εγκρίθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2008, και αφετέρου για να αντικατοπτριστεί η σημασία των σχέσεων ΕΕ - ΛΑΚ στην κατανομή των πόρων στην περιοχή, ιδίως στον τομέα της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος;

 

  Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών σύνδεσης μεταξύ Mercosur, Κεντρικής Αμερικής, κοινότητας των Άνδεων και ΕΕ, τι εντολή θα δώσει το Συμβούλιο στους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις για να δοθεί ώθηση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων;

 

Σχετικά με τους στόχους της πέμπτης Συνόδου Κορυφής ΕΕ - ΛΑΚ που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμα του Περού στις 16-17 Μαΐου 2008:

 

  Ποια είναι τα μέτρα που θα προτείνει το Συμβούλιο για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως όσον αφορά μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής και μείωσης της φτώχειας, προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και να αναγνωριστούν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα; Τι μέτρα θα προτείνει για να εφαρμοστεί η συνεργασία σε τομείς όπως η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα;

 

  Ποιες πρωτοβουλίες θα προτείνει το Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής, στη συζήτηση για θέματα όπως η περιφερειακή ολοκλήρωση, η συνεργασία για την ανάπτυξη, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η μετανάστευση;

 

 

Κατάθεση: 28.01.2008

Διαβίβαση: 29.01.2008

Λήξη προθεσμίας: 19.02.2008

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου