Parlamenta jautājums - O-0010/2008Parlamenta jautājums
O-0010/2008

28.1.2008

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0010/08

saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesnieguši Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu un Luis Yañez-Barnuevo García, PSE grupas vārdā

Padomei

 

Temats Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras valstu (ES un LAK) augstākā līmeņa sanāksme (Lima, 2008. gada 16. un 17. maijs)

 

Saistībā ar 2006. gada maijā Vīnē (Austrijā) notikušās iepriekšējās ES un LAK augstākā līmeņa sanāksmes mērķu īstenošanu:

 

  Kādus pasākumus pieņēma Padome, lai sociālajai kohēzijai piešķirtu augstāko prioritāti abu reģionu sadarbības un palīdzības programmās? Kādus pasākumus tā pieņēma sadarbības veicināšanai, veicot reformas ANO un Pasaules Bankā, kā arī Starptautiskajā Valūtas fondā ar mērķi uzlabot naudas plūsmas regulēšanu? Un kādus pasākumus tā pieņēma, lai ES un LAK izstrādātu kopējas nostājas un formulētu kopīgu rīcību, darbojoties dažādās ANO struktūrās un piedaloties ievērojamās ANO konferencēs?

 

  Kādu iniciatīvu Padome ir uzņēmusies, lai piešķirtu īpašu uzmanību sadarbībai tādās jomās, kā, piemēram, klimata pārmaiņas un enerģija — jo īpaši atjaunojamā enerģija — pamatojoties uz Bali nolīgumu, un ņemot vērā Eiropas Komisijas 2008. gada 23. janvārī pieņemtās rīcības pasākumu paketes mērķus klimata jomā? Un kāda iniciatīva ir izrādīta, lai atspoguļotu ES un LAK attiecību svarīgumu līdzekļu piešķiršanā šim reģioniem, jo īpaši sadarbībai klimata pārmaiņu jomā?

 

  Saistībā ar sarunām par asociācijas līgumu starp Mercosur, Centrālamerikas valstīm, Andu Kopienu un ES, kādā veidā Padome ir paredzējusi sniegt norādījumus sarunu vadītājiem, lai palielinātu viņu centienus virzīt sarunu procesu?

 

Saistībā ar 2008. gada 16. un 17. maijā Limā, Peru plānotās piektās ES un LAK augstākā līmeņa sanāksmes mērķu īstenošanu:

 

  Kādus pasākumus ierosinās Padome, lai īstenotu sociālās kohēzijas veicināšanu, jo īpaši izglītības politiku un nabadzības mazināšanas pasākumus diskriminācijas apkarošanai, kā arī sociālo pamattiesību atzīšanu?  Un kādus pasākumus tā ierosinās, lai īstenotu sadarbību tādās jomās, kā, piemēram, klimata pārmaiņas, enerģija un citi ar vidi saistīti jautājumi?

 

  Kādas iniciatīvas ierosinās Padome augstākā līmeņa sanāksmes diskusijās par tādām tēmām, kā, piemēram, reģionālā integrācija, sadarbība attīstības jomā, demokrātija un cilvēktiesības un migrācija?

 

 

Iesniegts: 28.01.2008

Nosūtīts: 29.01.2008

Termiņš atbildei: 19.02.2008