Pytanie poselskie - O-0010/2008Pytanie poselskie
O-0010/2008

Unia Europejska -- Ameryka Łacińska i Karaiby (Lima, 16-17 maja 2008 r.)

28.1.2008

ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0010/08
zgodnie z artykułem 108 Regulaminu
skierowane przez: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu oraz Luis Yañez-Barnuevo García w imieniu Grupy PSE
do Rady

W odniesieniu do realizacji celów poprzedniego szczytu UE – Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył się w Wiedniu (Austria) w maju 2006 r.:

 

  Jakie środki przyjęła Rada w celu nadania kwestii spójności społecznej priorytetowego znaczenia w dziedzinie współpracy między regionami i programów pomocowych, jakie – z myślą o współpracy na rzecz przeprowadzenia reformy ONZ oraz reformy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu udoskonalenia regulacji dotyczących przepływów pieniężnych, a także w celu określenia wspólnych stanowisk i wspólnych działań Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz UE w ramach różnych organów ONZ i podczas głównych konferencji ONZ?

 

  Z jakimi inicjatywami wystąpiła Rada w celu zwrócenia szczególnej uwagi na współpracę w dziedzinach takich jak zmiany klimatyczne i energia – w szczególności w zakresie energii odnawialnej – w oparciu o porozumienie z Bali i z uwzględnieniem celów pakietu działań Komisji Europejskiej w dziedzinie klimatu, przyjętego dnia 23 stycznia 2008 r., oraz w celu unaocznienia znaczenia stosunków między UE a Ameryką Łacińską i Karaibami podczas przydzielania zasobów dla regionu, w szczególności w dziedzinie współpracy dotyczącej zmian klimatycznych?

 

  W odniesieniu do negocjacji w sprawie układów o stowarzyszeniu między Mercosurem, Ameryką Środkową, Wspólnotą Andyjską i UE, jakich wskazówek zamierza udzielić Rada negocjatorom, aby zwiększyli starania na rzecz osiągnięcia postępu w procesie negocjacyjnym?

 

Mając na uwadze cele 5. szczytu UE – Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2008 r. w Limie (Peru):

 

  Jakie środki zaproponuje Rada na rzecz propagowania spójności społecznej, w szczególności strategie w dziedzinie edukacji i środki na rzecz zwalczania ubóstwa zmierzające do wyeliminowania dyskryminacji oraz umożliwiające uznanie podstawowych praw społecznych? Jakie natomiast – na rzecz współpracy w dziedzinach takich jak zmiany klimatyczne, energia i inne zagadnienia związane ze środowiskiem?

 

  Jakie propozycje przedstawi Rada podczas szczytu w trakcie debat poświęconych takim zagadnieniom jak integracja regionalna, współpraca na rzecz rozwoju, demokracja i prawa człowieka oraz migracja?

 

 

Przedłożone: 28.01.2008

Przekazane: 29.01.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 19.02.2008