Parlamentsfråga - O-0010/2008Parlamentsfråga
O-0010/2008

  Toppmötet EU-Latinamerika och Västindien i Lima den 16-17 maj 2008

  28.1.2008

  MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0010/08
  i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
  från Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu och Luis Yañez-Barnuevo García för PSE-gruppen
  till rådet

  Med hänvisning till de mål som uppställdes vid föregående toppmöte EU–Latinamerika och Västindien i Wien, Österrike, i maj 2006 önskas svar på följande frågor om genomförandet:

   

    Vilka åtgärder har rådet vidtagit för att social sammanhållning ges högsta prioritet i det biregionala samarbetet och i stödprogrammen? På vilket sätt har rådet bidragit till att reformera FN, Världsbanken och den Internationella valutafonden i syfte att förbättra likviditetsflödet? Vad gör rådet för att fastställa gemensamma ståndpunkter och gemensamma insatser tillsammans med Latinamerika och Västindien inom olika FN-organ och vid stora FN-konferenser?

   

    Vilka åtgärder har rådet vidtagit för att särskilt främja samarbetet när det gäller klimatförändringar och energi, framför allt förnybar energi, på grundval av Baliavtalet och med beaktande av målen i Europeiska kommissionens klimatpaket som antogs den 23 januari 2008? Vad gör rådet för att understryka den betydelse som förbindelserna mellan EU–Latinamerika och Västindien har när det gäller resursfördelningen i regionen och i synnerhet vad avser samarbetet rörande klimatförändringarna?

   

    På vilket sätt avser rådet att instruera sina förhandlare för att se till att förhandlingarna om associeringsavtalen mellan Mercosur, Centralamerika, den Andinska gemenskapen och EU fortskrider?

   

  Vidare önskas svar på följande frågor beträffande målen för det femte toppmötet EU‑Latinamerika och Västindien den 16–17 maj 2008?

   

    Vilka åtgärder kommer rådet att föreslå för att främja social sammanhållning framför allt i samband med utbildningsfrågor och fattigdomsbekämpning i syfte att utrota diskriminering och för att grundläggande sociala rättigheter ska erkännas? Vad gör rådet för att förbättra samarbetet när det gäller klimatförändringar, energi och andra miljörelaterade frågor?

   

    Vilka initiativ kommer rådet att lägga fram inför toppmötet i samband med diskussionerna om regional integration, utvecklingssamarbete, demokrati, mänskliga rättigheter och migration?

   

   

  Ingiven: 28.01.2008

  Vidarebefordrad: 29.01.2008

  Sista svarsdag: 19.02.2008