Parlamentin kysymys - O-0029/2008Parlamentin kysymys
O-0029/2008

Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0029/08/tark.1
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer ja Caroline Lucas, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes, PSE-ryhmän puolesta, Ģirts Valdis Kristovskis, UEN-ryhmän puolesta, Karl von Wogau ja Stefano Zappalà, PPE-DE-ryhmän puolesta
neuvostolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0029/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0029/2008 (B6-0153/2008)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Köyhdytetyn uraanin käyttö sodassa on ristiriidassa kirjoitetun ja tavanomaisen kansainvälisen ihmisoikeus- ja ympäristölainsäädännön perussääntöjen ja -periaatteiden kanssa. Tästä syystä Euroopan parlamentti toisti marraskuussa 2006 aiemmat vaatimuksensa uraania sisältävien ammusten käytön keskeyttämisestä hyväksymällä biologisista aseista ja epäinhimillisistä tavanomaisista aseista antamansa päätöslauselman. Sitä kannatetaan entistä laajemmin kaikkialla maailmassa. Belgia hyväksyi maaliskuussa 2007 kansallisen lain, jossa kielletään uraania sisältävien ammusten valmistus, käyttö, varastointi, myynti, hankkiminen, toimittaminen tai välittäminen. Euroopan parlamentti julkaisi toukokuussa 2007 Irakissa uraania sisältävien ammusten uhreiksi joutuneiden kuvia ja todistajanlausuntoja (70 prosenttia Irakin maaperästä on köyhdytetystä uraanista peräisin olevan pölyn saastuttama). Italian puolustusministeri paljasti lokakuussa 2007, että 37 italialaista sotilasta kuoli vuosina 1996–2006 varsin todennäköisesti altistuttuaan ammuksista peräisin olevalle uraanille palvellessaan Irakissa ja Balkanilla. Monissa muissa maissa on ilmennyt vastaavia tapauksia, jotka koskevat satoja veteraaneja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa on kasvavan huolestuneisuuden vuoksi otettu käyttöön kotiin palaaville sotilaille suunnattuja testejä. YK:n yleiskokous hyväksyi joulukuussa 2007 ylivoimaisella enemmistöllä päätöslauselman, jossa ilmaistaan huolestuneisuus uraanin sotilaallisesta käytöstä. Köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden ja ammusten käytön vaikutuksesta annetussa päätöslauselmassa kehotetaan YK:n jäsenmaita tarkastelemaan uudelleen uraania sisältävien ammusten aiheuttamia terveysriskejä. Uraanin kemiallisesta myrkyllisyydestä ja mahdollisesti syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta saatu lisänäyttö velvoittavat soveltamaan ennalta varautumisen periaatetta EU:n lainsäädännön mukaisesti.

 

  1. Mihin toimenpiteisiin neuvosto on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä noudattaakseen Euroopan parlamentin antamaa päätöslauselmaa?

 

  1. Miten neuvosto aikoo sisällyttää uraania sisältäviä ammuksia koskevan kysymyksen hyväksymäänsä Euroopan unionin turvallisuusstrategiaan ja joukkotuhoaseita koskevaan strategiaan?

 

  1. Mitä takeita – ennalta varautumisen periaatteen noudattamiseksi ja köyhdytettyä uraania koskevan operaatiokohtaisen arvioinnin osaltaneuvosto voi antaa EU:n puolesta tai sen tuella sekä yhteistyössä Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, jotta vältetään uraaniammusten käyttö ETPP-operaatioisssa?

 

  1. Mitä takeita neuvosto voi antaa, että vältetään ETPP:n henkilökunnan joutuminen kosketuksiin köyhdytetyn uraanin saastuttamien kohteiden kanssa tai toimiminen saastuneilla alueilla?

 

  1. Minkälaista vuoropuhelua neuvoston sihteeristö on käynyt amerikkalaisten kollegoidensa, Euromilin, sotilaitten ja siviiliväestön kanssa tästä asiasta esimerkiksi Balkanin ja Irakin operaatioiden yhteydessä?

 

 

Jätetty: 01.04.2008

Välitetty: 02.04.2008

Määräaika: 23.04.2008