Парламентарен въпрос - O-0030/2008Парламентарен въпрос
O-0030/2008

Глобален договор за забрана на оръжията със съдържание на уран

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0030/08/rev.1
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer и Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE , Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL , Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE , Ana Maria Gomes, от името на групата PSE , Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN , Karl von Wogau и Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE
към Комисията

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0030/2008
Внесени текстове :
O-0030/2008 (B6-0154/2008)
Гласувания :
Приети текстове :

Използването на обеднен уран при военни действия противоречи на основните правила и принципи, постановени в писаното и в обичайното международно хуманитарно и екологично право. В тази връзка през ноември 2006 г. Европейският парламент засили своите предишни призиви за налагане на мораториум върху оръжията със съдържание на уран посредством приемане на неговата резолюция за „биологичните оръжия и нехуманните конвенционални оръжия”. Подкрепата за това в световен мащаб нараства. През март 2007 г. Белгия прие свой национален закон, с който забранява производството, употребата, складирането, продажбата, придобиването, доставянето и транзитното преминаване на оръжия със съдържание на уран. През май 2007 г. Европейският парламент организира изложба на снимки и свидетелства на жертви на оръжия със съдържание на уран в Ирак (70% от територията на Ирак е покрита с прах от обеднен уран). През октомври 2007 г. министърът на отбраната на Италия разкри, че между 1996 и 2006 г. 37 италиански войници вероятно са починали вследствие на излагане на въздействието на оръжия със съдържание на уран по време на техни мисии в Ирак и на Балканите. Подобни случаи, засягащи стотици ветерани, са възникнали в няколко други държави. В Обединеното кралство и Съединените щати нарастващото безпокойство във връзка с въздействието на обеднения уран върху здравето доведе до въвеждането на режим на тестове за завръщащи се войници. През декември 2007 г. Общото събрание на ООН прие, с огромно мнозинство, резолюция, в която се подчертава безпокойството във връзка с употребата на уран за военни цели. Резолюцията, озаглавена „Последици от използването на въоръжения и амуниции, съдържащи обогатен уран”, настоятелно призовава държавите-членки на ООН да проучат отново заплахите за здравето, които поражда употребата на оръжия със съдържание на уран. Увеличаващият се брой доказателства за химичната токсичност и потенциалното канцерогенно въздействие на урана налага прилагането на принципа за предпазливост в съответствие с правото на ЕС.

 

  1. Какви последващи действия планира да предприеме Комисията вследствие на тази резолюция на Парламента?

 

  1. Какви мерки взема Комисията – в съответствие със задълженията си съгласно принципа за предпазливост – за да избегне излагането на своя хуманитарен персонал в заразените райони на обеднен уран?

 

  1. Планира ли Комисията да започне диалог с Евромил (Европейска организация на сдруженията на военнослужещи), която е привърженик на подобна забрана?

 

  1. С какви средства разполага Комисията, за да идентифицира заразените райони, да извърши екологично проучване в тях и да подпомогне тяхното прочистване?

 

  1. Какви средства е готова да изразходва Комисията за информиране на цивилните граждани, служителите на агенциите за хуманитарна помощ и военния персонал?

 

  1. С какви средства разполага Комисията за извършване на медицински изследвания и здравни проучвания и за предоставяне на обезщетения на жертвите на урана?

 

 

Внесен: 01.04.2008

Предаден: 03.04.2008

Краен срок за отговор: 10.04.2008