Parlamentní otázka - O-0030/2008Parlamentní otázka
O-0030/2008

Celosvětová smlouva o zákazu zbraní obsahujících uran

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0030/08rev.1,
kterou podle článku 108 jednacího řádu
pokládají Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer a Caroline Lucasza skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantiniza skupinu GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeckza skupinu ALDE, Ana Maria Gomesza skupinu PSE, Ģirts Valdis Kristovskisza skupinu UEN, Karl von Wogau a Stefano Zappalàza skupinu PPE-DE
Komisi

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0030/2008
Předložené texty :
O-0030/2008 (B6-0154/2008)
Hlasování :
Přijaté texty :

Používání ochuzeného uranu v ozbrojených konfliktech je v rozporu se základními pravidly a zásadami psaného i zvykového mezinárodního práva v humanitární oblasti a v oblasti ochrany životního prostředí. Evropský parlament proto ve svém usnesení o biologických a nehumánních konvenčních zbraních z listopadu 2006 znovu a důrazněji požaduje moratorium pro zbraně obsahující uran. Tomuto požadavku se dostává stále větší celosvětové podpory. V březnu 2007 Belgie přijala zákon, který zakazuje výrobu, používání, skladování, prodej, nákup, dodávky a přepravu zbraní obsahujících uran. V květnu 2007 Evropský parlament vystavil fotografie a zveřejnil svědectví obětí těchto zbraní v Iráku (70% území Iráku je pokryto prachem z ochuzeného uranu). V říjnu 2007 italský ministr obrany zveřejnil informaci, že během iráckých a balkánských misí v letech 1996 až 2006 zemřelo 37 italských vojáků pravděpodobně kvůli vystavení účinkům uranu obsaženého ve zbraních. Podobný osud postihl stovky veteránů v několika dalších zemích. Ve Spojeném království a USA vedly rostoucí obavy z dopadů ochuzeného uranu na zdraví k realizaci programů kontrol pro vojáky, kteří se vracejí z misí. V prosinci 2007 přijalo Valné shromáždění OSN drtivou většinou rezoluci, která zdůrazňuje obavy spojené s používáním uranu k vojenským účelům. Tato rezoluce s názvem „Důsledky používání výzbroje a munice obsahující ochuzený uran“ naléhavě vyzývá členské státy OSN k opětovnému přezkumu zdravotních rizik vyplývajících z používání zbraní, které obsahují uran. Kvůli množícím se důkazům o chemické toxicitě a potenciálně karcinogenní povaze uranu je nezbytné uplatňovat zásadu obezřetnosti v souladu s právními předpisy EU.

 

  1. Jaká opatření hodlá Komise přijmout v návaznosti na toto usnesení Parlamentu?

 

  1. Jaká opatření přijímá Komise v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze zásady obezřetnosti, aby zabránila expozici svých humanitárních pracovníků, kteří se pohybují v regionech kontaminovaných ochuzeným uranem?

 

  1. Plánuje Komise zahájit dialog se sdružením Euromil, které tento zákaz podporuje?

 

  1. Jakými finančními prostředky Komise disponuje k sestavení seznamu kontaminovaných oblastí, k přezkoumání stavu životního prostředí v těchto oblastech a k poskytnutí pomoci při jejich dekontaminaci?

 

  1. Jaké prostředky má Komise vyhrazené na informování civilního obyvatelstva, humanitárních pracovníků a vojáků?

 

  1. Jaké prostředky má Komise vyhrazené na lékařská vyšetření a sledování zdravotního stavu obětí uranu a na jejich odškodnění?

 

 

Předložení: 01.04.2008

Postoupení: 03.04.2008

Platné do: 10.04.2008