Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0030/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0030/2008

Παγκόσμια συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0030/08/αναθ.1
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer και Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Karl von Wogau και Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
προς την Επιτροπή

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0030/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0030/2008 (B6-0154/2008)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου σε πολεμικές συγκρούσεις έρχεται σε αντίθεση με τους βασικούς κανόνες και αρχές που περιέχονται στον γραπτό και εθιμικό διεθνές ανθρωπιστικό και περιβαλλοντικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, τον Νοέμβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε με έμφαση τις προηγούμενες εκκλήσεις του για ένα μορατόριουμ όσον αφορά τα όπλα ουρανίου εγκρίνοντας το ψήφισμά του σχετικά με τα βιολογικά όπλα και τα απάνθρωπα συμβατικά όπλα. Η εν λόγω έκκληση έχει αυξανόμενη υποστήριξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Τον Μάρτιο του 2007, το Βέλγιο υιοθέτησε στο εθνικό του δίκαιο την απαγόρευση κατασκευής, χρήσης, αποθήκευσης, πώλησης, κτήσης, προμήθειας και διαμετακόμισης όπλων ουρανίου. Τον Μάιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε σε έκθεση με φωτογραφίες και μαρτυρίες των θυμάτων όπλων ουρανίου στο Ιράκ (70% της επικράτειας του Ιράκ καλύπτεται από σκόνη απεμπλουτισμένου ουρανίου). Τον Οκτώβριο του 2007, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας αποκάλυψε ότι μεταξύ του 1996 και του 2006, 37 ιταλοί στρατιώτες απεβίωσαν πιθανότατα λόγω της έκθεσης σε όπλα ουρανίου κατά τις αποστολές τους στο Ιράκ και τα Βαλκάνια. Σε πολλές άλλες χώρες υπήρξαν παρόμοιες περιπτώσεις με εκατοντάδες θύματα μεταξύ των βετεράνων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες η αυξανόμενη ανησυχία για επιπτώσεις στην υγεία από το απεμπλουτισμένο ουράνιο, οδήγησε στη δημιουργία ειδικών καθεστώτων ελέγχου για τους στρατιώτες που επέστρεφαν. Τον Δεκέμβριο του 2007, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε, με ιδιαίτερα μεγάλη πλειοψηφία, ψήφισμα που υπογραμμίζει τις ανησυχίες που προκύπτουν από την στρατιωτική χρήση του ουρανίου. Με τίτλο "επιπτώσεις της χρήσεως εξοπλισμών και πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο", το εν λόγω ψήφισμα καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να επανεξετάσει τους κινδύνους για την υγεία που προκύπτουν από την χρήση όπλων ουρανίου. Αυξημένες ενδείξεις για την χημική τοξικότητα του ουρανίου και την πιθανή καρκινογόνο φύση του επιβάλλουν την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

  1. Με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα αυτό του Κοινοβουλίου;

 

  1. Τι μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή - σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την αρχή της πρόληψης - για να αποφευχθεί ότι το ανθρωπιστικό προσωπικό της θα εκτεθεί σε απεμπλουτισμένο ουράνιο σε μολυσμένες περιοχές;

 

  1. Προγραμματίζει η Επιτροπή την έναρξη διαλόγου με την Euromil, η οποία έγκειται ευνοϊκά όσον αφορά την απαγόρευση;

 

  1. Ποιες πιστώσεις έχει διαθέσιμες η Επιτροπή για να προβεί σε απογραφή των μολυσμένων περιοχών, να πραγματοποιήσει μία περιβαλλοντική έρευνα των μολυσμένων περιοχών και να συνδράμει στο "καθάρισμα" των εν λόγω μολυσμένων περιοχών;

 

  1. Ποιες πιστώσεις προτίθεται να διαθέσει η Επιτροπή για να ενημερώσει τους πολίτες, τους εργαζόμενους στα πλαίσια της συνεργασίας και το στρατιωτικό προσωπικό;

 

  1. Ποιες πιστώσεις έχει διαθέσιμες η Επιτροπή για ιατρικές έρευνες και μελέτες στον τομέα της υγείας όσον αφορά τα θύματα του ουρανίου καθώς και για την αποζημίωση των εν λόγω θυμάτων;

 

 

Κατάθεση: 01.04.2008

Διαβίβαση: 03.04.2008

Λήξη προθεσμίας: 10.04.2008