Parlamendi esitatud küsimus - O-0030/2008Parlamendi esitatud küsimus
O-0030/2008

Uraani sisaldava lahingumoona keelustamise rahvusvaheline leping

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0030/08/variant1
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer ja Caroline Lucas Verts/ALE fraktsiooni nimel, Luisa Morgantini GUE/NGL fraktsiooni nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE fraktsiooni nimel, Ana Maria Gomes PSE fraktsiooni nimel, Ģirts Valdis Kristovskis UEN fraktsiooni nimel, Karl von Wogau ja Stefano Zappalà PPE-DE fraktsiooni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0030/2008
Esitatud tekstid :
O-0030/2008 (B6-0154/2008)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Vaesestatud uraani kasutamine sõjategevuses on vastuolus kirjutatud ja tavapärase rahvusvahelise humanitaar- ja keskkonnaõiguse põhisätete ja põhimõtetega. Seetõttu kordas Euroopa Parlament novembris 2006 oma varasemaid üleskutseid kehtestada uraani sisaldava lahingumoona moratoorium, võttes vastu resolutsiooni bioloogiliste relvade ja ebainimliku tavarelvastuse kohta. Toetus sellele kasvab kogu maailmas. Märtsis 2007 võttis Belgia vastu siseriikliku õigusakti, millega keelatakse uraani sisaldava lahingumoona tootmine, kasutamine, hoidmine, müük, omandamine, tarnimine ja vedu. Mais 2007 pani Euroopa Parlament välja Iraagis uraani sisaldava lahingumoona ohvriteks langenute pilte ja tunnistajate ütlusi (70% Iraagist on kaetud vaesestatud uraanist pärineva tolmuga). Oktoobris 2007 tegi Itaalia kaitseminister teatavaks, et 37 Itaalia sõdurit suri ajavahemikul 1996–2006 tõenäoliselt kokkupuute tõttu lahingumoonast pärineva uraaniga Iraagi ja Balkani missioonil. Paljudes teistes riikides on olnud samasuguseid juhtumeid, mis puudutavad sadu veterane. Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides teeb järjest rohkem muret uraanitolmu mõju tervisele, mille tõttu on kasutusele võetud tagasipöörduvate sõdurite tervise testimise süsteem. Detsembris 2007 võttis ÜRO Peaassamblee suure häälteenamusega vastu resolutsiooni, milles rõhutatakse muret uraani sõjaline kasutamise pärast. Resolutsioonis vaesestatud uraani sisaldavate relvade ja lahingumoona kasutamise mõjude kohta palutakse tungivalt ÜRO liikmesriikidel veel kord uurida uraani sisaldava lahingumoona kasutamisest tulenevaid terviseriske. Uraani keemilise toksilisuse ja võimaliku kantserogeense laadi kohta saadud täiendavad tõendid kohustavad rakendama ettevaatusprintsiipi ELi õiguse kohaselt.

 

  1. Kuidas kavatseb komisjon seda parlamendi resolutsiooni täita?

 

  1. Milliseid meetmeid võtab komisjon praegu kooskõlas oma ettevaatusprintsiibi kohaste kohustustega, et vältida humanitaartöötajate kokkupuutumist vaesestatud uraanist pärineva tolmuga saastunud piirkondades?

 

  1. Kas komisjonil on kavas alustada dialoogi Euromiliga, kes on keelustamise poolt?

 

  1. Millised rahalised vahendid on komisjoni käsutuses, et teha saastunud alade nimekiri ja saastunud alade keskkonnauuring ning toetada saastunud alade puhastamist?

 

  1. Milliseid rahalisi vahendeid on komisjon valmis kasutama tsiviilelanike, abitöötajate ja sõjaväelaste informeerimiseks?

 

  1. Millised rahalised vahendid on komisjoni käsutuses meditsiinilisteks uuringuteks ning uraaniohvrite tervise järelevalveks ja neile hüvitise maksmiseks?

 

 

Esitatud: 01.04.2008

Edastatud: 03.04.2008

Vastuse tähtaeg: 10.04.2008