Parlamentin kysymys - O-0030/2008Parlamentin kysymys
O-0030/2008

Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0030/08/tark.1
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer ja Caroline Lucas, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes, PSE-ryhmän puolesta, Ģirts Valdis Kristovskis, UEN-ryhmän puolesta, Karl von Wogau ja Stefano Zappalà, PPE-DE-ryhmän puolesta
komissiolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0030/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0030/2008 (B6-0154/2008)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Köyhdytetyn uraanin käyttö sodassa on ristiriidassa kirjoitetun ja tavanomaisen kansainvälisen ihmisoikeus- ja ympäristölainsäädännön perussääntöjen ja -periaatteiden kanssa. Tästä syystä Euroopan parlamentti toisti marraskuussa 2006 aiemmat vaatimuksensa uraania sisältävien ammusten käytön keskeyttämisestä hyväksymällä biologisista aseista ja epäinhimillisistä tavanomaisista aseista antamansa päätöslauselman. Sitä kannatetaan entistä laajemmin kaikkialla maailmassa. Belgia hyväksyi maaliskuussa 2007 kansallisen lain, jossa kielletään uraania sisältävien ammusten valmistus, käyttö, varastointi, myynti, hankkiminen, toimittaminen tai välittäminen. Euroopan parlamentti julkaisi toukokuussa 2007 Irakissa uraania sisältävien ammusten uhreiksi joutuneiden kuvia ja todistajanlausuntoja (70 prosenttia Irakin maaperästä on köyhdytetystä uraanista peräisin olevan pölyn saastuttama). Italian puolustusministeri paljasti lokakuussa 2007, että 37 italialaista sotilasta kuoli vuosina 1996–2006 varsin todennäköisesti altistuttuaan ammuksista peräisin olevalle uraanille palvellessaan Irakissa ja Balkanilla. Monissa muissa maissa on ilmennyt vastaavia tapauksia, jotka koskevat satoja veteraaneja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa on kasvavan huolestuneisuuden vuoksi otettu käyttöön kotiin palaaville sotilaille suunnattuja testejä. YK:n yleiskokous hyväksyi joulukuussa 2007 ylivoimaisella enemmistöllä päätöslauselman, jossa ilmaistaan huolestuneisuus uraanin sotilaallisesta käytöstä. Köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden ja ammusten käytön vaikutuksesta annetussa päätöslauselmassa kehotetaan YK:n jäsenmaita tarkastelemaan uudelleen uraania sisältävien ammusten aiheuttamia terveysriskejä. Uraanin kemiallisesta myrkyllisyydestä ja mahdollisesti syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta saatu lisänäyttö velvoittaa soveltamaan ennalta varautumisen periaatetta EU:n lainsäädännön mukaisesti.

 

  1. Miten komissio aikoo noudattaa Euroopan parlamentin antamaa päätöslauselmaa?

 

  1. Mitä toimia komissio toteuttaa – ennalta varautumisen periaatteeseen perustuvien velvoitteidensa mukaisesti – estääkseen avustushenkilöstönsä altistumisen köyhdytetystä uraanista peräisin olevan pölylle saastuneilla alueilla?

 

  1. Aikooko komissio käynnistää vuoropuhelun Euromilin kanssa, joka kannattaa kieltoa?

 

  1. Millaisia varoja komissiolla on käytettävissä saastuneiden alueiden kartoittamiseen, saastuneiden alueiden ympäristövaikutusten arvioimiseen ja saastuneiden alueiden puhdistamisen tukemiseen?

 

  1. Mitä varoja komissio on valmis myöntämään siviiliväestölle, avustustyöntekijöille ja sotilashenkilöstölle suunnattuun tiedottamiseen?

 

  1. Millaisia varoja komissiolla on käytettävissä lääketieteellisiin tutkimuksiin ja uraanille altistuneiden uhrien terveystarkastuksiin sekä korvausten maksamiseen?

 

 

Jätetty: 01.04.2008

Välitetty: 03.04.2008

Määräaika: 10.04.2008