Parlementaire vraag - O-0030/2008Parlementaire vraag
O-0030/2008

Wereldwijd verdrag tegen uraniumwapens

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0030/08/rev.1
ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
van Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer en Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, Karl von Wogau en Stefano Zappalà, namens de PPE-DE-Fractie
aan de Commissie

Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-0030/2008
Ingediende teksten :
O-0030/2008 (B6-0154/2008)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het gebruik van verarmd uranium in de oorlogvoering gaat tegen de elementaire regels en principes van het schriftelijk en gewoonterechtelijk internationaal humanitair en milieurecht in. Het Europees Parlement heeft zijn vroegere oproepen voor een moratorium op uraniumwapens in november 2006 daarom in krachtiger vorm herhaald in zijn resolutie over biologische en onmenselijke conventionele wapens, die over heel de wereld hoe langer hoe meer bijval krijgt. In maart 2007 heeft België zijn nationale wet aangenomen die fabricatie, gebruik, opslag, verkoop, aankoop, levering en doorvoer van uraniumwapens verbiedt. Het Europees Parlement stelt in mei 2007 de foto's en getuigenissen van slachtoffers van uraniumwapens in Irak tentoon (70% van het land is met verarmd uraniumstof bedekt). De Italiaanse minister van Defensie maakt in oktober 2007 bekend dat in de periode van 1996 tot 2006, 37 Italiaanse soldaten hoogst waarschijnlijk aan de gevolgen van blootstelling aan uraniumwapens tijdens hun opdrachten in Irak en op de Balkan gestorven zijn. In verschillende andere landen zijn er gelijkaardige gevallen voorgekomen, waar honderden veteranen het slachtoffer van zijn. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten heeft de toenemende bezorgdheid over de gevolgen van verarmd uranium voor de gezondheid tot speciale testprocedures voor terugkerende soldaten geleid. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in december 2007 met overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen om haar diepe bezorgdheid over het gebruik van uranium voor militaire doeleinden uit te spreken. De resolutie over de 'gevolgen van het gebruik van wapensystemen en munitie die verarmd uranium bevatten' dringt er bij de lidstaten van de Verenigde Naties op aan om de gevaren voor de gezondheid door gebruik van uraniumwapens aan nieuw onderzoek te onderwerpen. Er zijn alsmaar meer aanwijzingen dat uranium giftig en potentieel kankerverwekkend is, zodat toepassing van het voorzorgsbeginsel volgens het Europees recht geboden is.

 

  1. Hoe denkt de Commissie de resolutie van het Europees Parlement op te volgen?

 

  1. Welke maatregelen treft ze - gezien haar verplichtingen volgens het voorzorgsbeginsel - om te voorkomen dat haar personeel voor humanitaire opdrachten aan verarmd uranium blootgesteld wordt in gebieden die ermee besmet zijn?

 

  1. Denkt ze een dialoog met Euromil aan te gaan, dat voorstander van verbod is?

 

  1. Over welke fondsen beschikt ze om een inventaris van de besmette gebieden op te maken, die gebieden milieutechnisch te onderzoeken en te helpen saneren?

 

  1. Welke fondsen wil ze besteden om burgers, hulpverleners en militairen over de gevaren te informeren?

 

  1. Over welke fondsen beschikt ze voor medisch onderzoek van de slachtoffers van uraniumbesmetting en medische rapportering, en om de slachtoffers te vergoeden?

 

 

Ingediend: 01.04.2008

Doorgezonden: 03.04.2008

Uiterste datum beantwoording: 10.04.2008