Parlamentná otázka - O-0030/2008Parlamentná otázka
O-0030/2008

Zmluva o celosvetovom zákaze uránových zbraní

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0030/08/rev.1
v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
ktorú položil Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer a Caroline Lucas, v mene skupiny Verts/ALE, Luisa Morgantini, v mene skupiny GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, v mene skupiny ALDE, Ana Maria Gomes, v mene skupiny PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, v mene skupiny UEN, Karl von Wogau a Stefano Zappalà, v mene skupiny PPE-DE
Komisii

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0030/2008
Predkladané texty :
O-0030/2008 (B6-0154/2008)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Použitím ochudobneného uránu vo vojne sa porušujú základné pravidlá a zásady zakotvené v písomnom a zvykovom medzinárodnom humanitárnom a environmentálnom práve. Európsky parlament preto v novembri 2006 zdôraznil svoje predchádzajúce výzvy na moratórium na uránové zbrane prijatím uznesenia o „biologických zbraniach a nehumánnych konvenčných zbraniach.“ Na celom svete má stúpajúcu podporu. V marci 2007 Belgicko prijalo vnútroštátny právny predpis o zákaze výroby, použitia, skladovania, predaja, obstarania, dodávok a tranzitu uránových zbraní. V máji 2007 bola v Európskom parlamente výstava fotografií a svedectiev obetí uránových zbraní v Iraku (70% Iraku je pokrytých prachom ochudobneného uránu). V októbri 2007 taliansky minister obrany zverejnil skutočnosť, že v rokoch 1996 až 2006 zahynulo 37 talianskych vojakov pravdepodobne na následky styku s uránovými zbraňami počas ich misie v Iraku a na Balkáne. Vo viacerých ďalších krajinách sa vyskytli podobné prípady týkajúce sa stoviek veteránov. V Spojenom kráľovstve a v Spojených štátoch boli z obáv týkajúcich sa následkov vyplývajúcich z ochudobneného uránu na zdravie zavedené pre vracajúcich sa vojakov testovacie režimy. V decembri 2007 prijalo Valné zhromaždenie OSN prevažnou väčšinou rezolúciu, ktorou sa zdôraznili obavy týkajúce sa vojenského využitia uránu. Rezolúcia s názvom Vplyvy použitia výzbroje a munície obsahujúcej ochudobnený urán naliehavo vyzýva členské štáty OSN, aby znova preskúmali ohrozenie zdravia, ktoré spôsobuje použitie uránových zbraní. Rastúce množstvo dôkazov o chemickej toxicite a potenciálne karcinogénnej povahe uránu si vyžaduje uplatnenie zásady prevencie v súlade s právnymi predpismi EÚ.

 

  1. Akými krokmi plánuje Komisia nasledovať toto uznesenie Parlamentu?

 

  1. Aké opatrenia prijíma Komisia – v súlade s jej povinnosťami na základe zásady prevencie – s cieľom zabrániť vystaveniu jej humanitárneho personálu ochudobnenému uránu v kontaminovaných oblastiach?

 

  1. Plánuje Komisia iniciovať dialóg s organizáciou Euromil, ktorá je zástancom zákazu?

 

  1. Aké prostriedky má Komisia k dispozícii na to, aby vypracovala zoznam kontaminovaných oblastí, prešetrila kontaminované oblasti z environmentálneho hľadiska a pomohla vyčistiť kontaminované oblasti?

 

  1. Aké prostriedky je Komisia pripravená vyčleniť na informovanie civilistov, pomocných pracovníkov a vojenského personálu?

 

  1. Aké prostriedky má Komisia k dispozícii na prešetrovanie z lekárskeho hľadiska, prieskumy zdravia obetí uránu a na odškodnenie obetí?

 

 

Predložené: 01.04.2008

Postúpené: 03.04.2008

Termín pre odpoveď: 10.04.2008