Parlamentsfråga - O-0030/2008Parlamentsfråga
O-0030/2008

Globalt fördrag om förbud mot uranvapen

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0030/08/ändr.1
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer och Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, Karl von Wogau och Stefano Zappalà för PPE-DE-gruppen
till kommissionen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0030/2008
Ingivna texter :
O-0030/2008 (B6-0154/2008)
Omröstningar :
Antagna texter :

Användningen av utarmat uran i krig strider mot de grundläggande reglerna och principerna i skriven och sedvanlig internationell humanitär rätt och miljörätt. Därför intensifierade Europaparlamentet i november 2006 sina tidigare krav på ett moratorium för uranvapen genom att anta sin resolution om biologiska vapen och inhumana konventionella vapen. Stödet världen över ökar. I mars 2007 antog Belgien en nationell lag om förbud av tillverkning, användning, lagring, försäljning, förvärv, tillhandahållande och transitering av uranvapen. I maj 2007 ställde Europaparlamentet ut bilder och vittnesbörd från offer för uranvapen i Irak (70% av Iraks yta täcks av damm som innehåller utarmat uran). I oktober 2007 meddelade Italiens försvarsminister att 37 italienska soldater dött mellan 1996 och 2006 med största sannolikhet på grund av att de utsatts för uranvapen under sina uppdrag i Irak och länderna på Balkan. I flera andra länder inträffade liknande fall, som drabbade hundratals veteraner. I Storbritannien och Förenta staterna har den ökande oron över hälsoeffekterna från utarmat uran medfört att man testar hemvändande soldater. I december 2007 antog FN:s generalförsamling med överväldigande majoritet en resolution där oron över den militära urananvändningen understryks. I resolutionen, vars rubrik kan översättas med ”Effekten av användningen av vapen och ammunition som innehåller utarmat uran”, uppmanas FN:s medlemsstater med kraft att se över hälsoriskerna med användning av uranvapen. De allt fler beläggen för att uran är kemiskt toxiskt och potentiellt cancerframkallande kräver att man tillämpar försiktighetsprincipen i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

 

  1. På vilket sätt planerar kommissionen att följa upp denna resolution från parlamentet?

 

  1. Vilka åtgärder vidtar kommissionen – i enlighet med sina skyldigheter enligt försiktighetsprincipen – för att undvika att utsätta den personal som är på humanitära uppdrag för utarmat uran i kontaminerade regioner?

 

  1. Avser kommissionen att påbörja en dialog med Euromil, som förordar ett förbud?

 

  1. Vilka medel förfogar kommissionen över för att upprätta en förteckning över kontaminerade områden, genomföra en miljöundersökning av de kontaminerade områdena och hjälpa till med rengöringen av dessa områden?

 

  1. Vilka medel är kommissionen beredd att använda för att informera civila, hjälparbetare och militär personal?

 

  1. Vilka medel förfogar kommissionen över för medicinska undersökningar av och hälsoöversikter över uranoffren och för kompensation av offer?

 

 

Ingiven: 01.04.2008

Vidarebefordrad: 03.04.2008

Sista svarsdag: 10.04.2008