Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0040/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0040/2008

Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0040/08
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Baroness Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie και Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
προς το Συμβούλιο

Διαδικασία : 2008/2607(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0040/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0040/2008 (B6-0166/2008)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στην τελευταία έκθεσή του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη, ο Ειδικός Εισηγητής των ΗΕ κ. John Dugard αναφέρει ότι "από το 1967 πάνω από 700.000 Παλαιστίνιοι φυλακίστηκαν. Επί του παρόντος, στις ισραηλινές φυλακές ευρίσκονται 11.000 περίπου κρατούμενοι και, μεταξύ αυτών, υπάρχουν 376 παιδιά, 118 γυναίκες, 44 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου και περίπου 800 διοικητικοί κρατούμενοι (κρατούμενοι με διοικητική απόφαση)[1]" .

 

Στα τέλη Ιανουαρίου 2008, το Ισραήλ κρατούσε στις φυλακές 813 Παλαιστινίους σε διοικητική κράτηση. Αυτοί οι άνθρωποι κρατούνται για περιόδους που ανανεώνονται, διάρκειας έως και έξι μηνών, απλώς και μόνον για λόγους διοικητικής κράτησης[2].  Η κράτηση χωρίς δικαστική απόφαση επιτρέπεται από την διεθνή νομοθεσία, αλλά μόνον με αυστηρούς περιορισμούς στην εφαρμογή της, προκειμένου να προληφθεί ο κίνδυνος που υπάρχει για τη δημόσια ασφάλεια από συγκεκριμένο άτομο.  Ωστόσο, το Ισραήλ ουδέποτε διευκρίνισε τα κριτήρια του τί ορίζεται ως "δημόσια ασφάλεια". Κατά συνέπεια η χρήση από το Ισραήλ του μέτρου της διοικητικής κράτησης παραβιάζει αυτούς τους περιορισμούς.

 

Πολλοί Παλαιστίνιοι κρατούνται σε φυλακές στο Ισραήλ. Αυτό το γεγονός- παράλληλα με το ότι καθιστά τις επισκέψεις των οικογενειών τους αδύνατες- παραβιάζει το Άρθρο 76 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, βάσει του οποίου απαιτείται, για τα άτομα μιας κατεχόμενης περιοχής, να κρατούνται στην κατεχόμενη χώρα τους, και εάν καταδικασθούν, να εκτίσουν την ποινή τους εκεί.

 

"Οι φυλακισμένοι υποβάλλονται σε ταπεινωτική και εξευτελιστική μεταχείριση ". Οι ανακρίσεις διεξάγονται με απάνθρωπο τρόπο, και μερικές φορές φθάνουν στα όρια των βασανιστηρίων.  Το φαγητό είναι ελάχιστο, και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υπερπλήρωσης των φυλακών" [3].  Το 2007, δύο εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν από Ισραηλινές ΜΚΟ[4]  έδειξαν ότι οι κρατούμενοι υφίστανται  σωματική κακοποίηση και στερούνται την ικανοποίηση βασικών τους αναγκών, όπως ο ύπνος για περισσότερες από 24 ώρες. Η μεταχείριση των παιδιών είναι εξίσου ανησυχητική. 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια συστηματικά συλλαμβάνονται, υποβάλλονται σε ανακρίσεις και φυλακίζονται παλαιστινόπουλα  Έως τα τέλη Ιουλίου του 2007, περίπου 385 παλαιστινόπουλα ήταν υπό Ισραηλινή κράτηση. Τα παιδιά αυτά συνήθως διώκονται με βάση το ίδιο στρατιωτικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τους ενήλικους Παλαιστινίους[5]. Αυτό φυσικά αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), η οποία άρχισε να ισχύει στο Ισραήλ τον Νοέμβριο του 1991. Ωστόσο, το Ισραήλ αρνείται την εφαρμογή της στην Παλαιστινιακή Επικράτεια.

 

Γνωρίζει το Συμβούλιο τις ανωτέρω αναφερόμενες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου;

 

Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ- Ισραήλ, σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί το Συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλίσει το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων από το Κράτος του Ισραήλ;

 

 

Κατάθεση: 15.04.2008

Διαβίβαση: 16.04.2008

Λήξη προθεσμίας: 07.05.2008