Parlamentin kysymys - O-0041/2008Parlamentin kysymys
O-0041/2008

Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0041/08
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Baroness Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
komissiolle

Menettely : 2008/2607(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0041/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0041/2008 (B6-0167/2008)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

YK:n erityisraportoija John Dugard toteaa palestiinalaisalueiden ihmisoikeustilannetta koskevassa viimeisessä raportissa, että vuodesta 1967 lähtien yli 700 000 palestiinalaista on vangittu. Tällä hetkellä israelilaisissa vankiloissa on noin 11 000 vankia, joista 376 on lapsia, 118 naisia, 44 Palestiinan lakiasäätävän neuvoston jäsentä ja noin 800 on hallinnollisessa pidätyksessä[1].

 

Tammikuun lopussa 2008 Israelilla oli 813 henkilöä hallinnollisessa pidätyksessä. Nämä henkilöt on pidätetty hallinnollisesti aina kuuden kuukauden mittaisiksi uudistettaviksi ajanjaksoiksi, joista on tehty ainoastaan hallinnollinen päätös[2]. Hallinnollinen pidätys on sallittu kansainvälisessä lainsäädännössä, mutta sitä on sovellettava tiukoin rajoittein, jotta estettäisiin yksittäisen henkilön aiheuttama vaara valtion turvallisuudelle. Israel ei ole kuitenkaan koskaan määritellyt kriteereitä sille, mitä valtion turvallisuus merkitsee. Tämän vuoksi Israelin käyttämä hallinnollinen pidätys rikkoo näitä rajoituksia.

 

Useimpia palestiinalaisvankeja pidetään Israelissa vankiloissa. Sen lisäksi, että sukulaisten vierailu on usein mahdotonta, tämä on vastoin neljännen Geneven yleissopimuksen 76 artiklaa, jossa edellytetään miehitetyltä alueelta peräisin olevien henkilöiden pidättämistä miehitetyllä alueella ja mahdollisen tuomitsemisen jälkeen tuomion kärsimistä kyseisellä alueella.

 

"Vankeja nöyryytetään ja kohdellaan halventavasti". Kuulustelut ovat epäinhimillisiä, joskus kuulusteltavia jopa kidutetaan. Ruoka on surkeaa, ja vankeja on liikaa ahtaissa tiloissa[3]. Israelilaisten kansalaisjärjestöjen[4] vuonna 2007 julkaisemissa kahdessa raportissa on osoitettu, että vangittuja henkilöitä kohdellaan fyysisesti pahoin ja heiltä evätään perustarpeet, kuten uni yli 24 tunnin ajalta. Myös lapsia kohdellaan huonosti.

 

Palestiinalaisten lasten pidättäminen, kuulustelu ja vangitseminen on tullut systemaattiseksi viime vuosina. Heinäkuun lopussa 2007 Israelissa oli säilössä noin 385 palestiinalaislasta. Nämä lapset asetetaan tavallisesti syytteeseen saman sotilaallisen järjestelmän mukaisesti kuin palestiinalaiset aikuiset[5]. Tämä on luonnollisesti vastoin YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista, joka tuli voimaan Israelissa marraskuussa 1991. Israel kuitenkin kieltää sen soveltamisen palestiinalaisalueisiin.

 

Onko komissio tietoinen edellä kuvatusta kansainvälisen lainsäädännön rikkomisesta?

 

EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen 2 artikla huomioon ottaen mitä toimia komissio suunnittelee varmistaakseen, että Israelin valtio noudattaa kansainvälistä lainsäädäntöä ja kansainvälisiä yleissopimuksia?

 

 

Jätetty: 15.04.2008

Välitetty: 17.04.2008

Määräaika: 24.04.2008