Parlamentsfråga - O-0041/2008Parlamentsfråga
O-0041/2008

Palestinska fångar i israeliska fängelser

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0041/08
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Baroness Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
till kommissionen

Förfarande : 2008/2607(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0041/2008
Ingivna texter :
O-0041/2008 (B6-0167/2008)
Omröstningar :
Antagna texter :

I den senaste rapporten över läget för de mänskliga rättigheterna i de palestinska områdena, anger FN:s särskilde rapportör John Dugard att över 700 000 palestinier har satts i fängelse sedan 1967, och att det för närvarande finns ca 11 000 fångar i israeliska fängelser, inbegripet 376 barn, 118 kvinnor, 44 ledamöter av det palestinska lagstiftande rådet och ca 800 personer som är administrativt frihetsberövade[1].

 

I slutet av januari 2008 höll Israel 813 palestinier i administrativt förvar. Dessa personer hålls frihetsberövade i perioder på upp till sex månader, som kan förnyas, som resultat av endast ett administrativt beslut[2]. Administrativt frihetsberövande är tillåtet enligt internationell rätt, men endast i fall då en viss person utgör ett hot mot statens säkerhet, och med strikta restriktioner för tillämpningen. Israel har dock aldrig definierat vilka kriterier som gäller för ”statens säkerhet”, och därför bryter Israels utnyttjande av administrativt frihetsberövande mot dessa restriktioner.

 

De flesta palestinska fångar finns i fängelser i Israel. Förutom att detta ofta gör besök av familjen omöjliga, bryter det mot artikel 76 i den fjärde Genèvekonventionen, vilken föreskriver att personer från ett ockuperat område ska hållas fängslade i det ockuperade området och, om de döms till fängelsestraff, ska avtjäna straffet där.

 

Fångar utsätts för förnedrande och förödmjukande behandling. Förhör genomförs på ett omänskligt sätt som ibland gränsar till tortyr. Maten är dålig och trängseln stor.[3] Två rapporter som offentliggjordes 2007 av israeliska frivilligorganisationer[4] visar att gripna personer utsätts för fysisk misshandel och nekas att få grundläggande behov tillfredsställda, t.ex. hindras i mer än ett dygn från att sova. Behandlingen av barn är lika alarmerande.

 

Under de senaste åren har man börjat gripa, förhöra och sätta palestinska barn i fängelse på ett systematiskt sätt. I slutet av juli 2007 hölls ca 385 palestinska barn fängslade i Israel. Dessa barn åtalas vanligtvis enligt samma militära system som används för vuxna palestinier[5]. Detta är naturligtvis ett brott mot FN:s konvention om barnets rättigheter (UNCRC) som trädde i kraft i Israel i november 1991. Israel förnekar dock att den är tillämplig på det palestinska området.

 

Är kommissionen medveten om de ovan nämnda brotten mot internationell rätt?

 

Vilka åtgärder avser kommissionen att ta, också med hänsyn till artikel 2 i associationsavtalet mellan EU och Israel, för att se till att staten Israel respekterar internationell rätt och internationella konventioner?

 

 

Ingiven: 15.04.2008

Vidarebefordrad: 17.04.2008

Sista svarsdag: 24.04.2008