Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0063/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0063/2008

  Η κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0063/08
  σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
  υποβολή: Philippe Morillon, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας
  προς το Συμβούλιο

  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-0063/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-0063/2008 (B6-0162/2008)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Από το 2004 η τιμή του πετρελαίου τετραπλασιάστηκε. Μέσα στο Μάιο η τιμή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης αυξήθηκε κατακόρυφα, προκαλώντας σοβαρή κρίση στον τομέα της αλιείας, με αποτέλεσμα να πλήττονται όλοι οι κλάδοι.

   

  Ενώπιον μιας τέτοιας κατάστασης, πολλοί αλιείς και συναφείς επιχειρήσεις είναι καταδικασμένοι σε διακοπή των δραστηριοτήτων τους, κάτι που επιφέρει πολύ σοβαρές συνέπειες οικονομικής και κοινωνικής φύσεως στην ΕΕ.

   

  Πολλοί επαγγελματίες του τομέα βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση, η οποία απαιτεί τη θέσπιση επειγόντων μέτρων και αποτελεσματικών μέσων για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης έκτακτης ανάγκης.

   

  Τη περασμένη εβδομάδα, ο τομέας αλιείας της Γαλλίας παρέλυσε, ενώ τα αλιευτικά πλοία παρέμειναν ακινητοποιημένα στο λιμάνι. Οι αλιείς ζήτησαν από τις τοπικές αρχές να ληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής κατάστασης. Οι διαμάχες και η παύση των δραστηριοτήτων αλιείας επεκτείνονται και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

   

  Με δεδομένο ότι οι ισχύουσες διατάξεις, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας αποδεικνύονται σαφώς ανεπαρκείς να εγγυηθούν τη διασφάλιση του τομέα της κοινοτικής αλιείας, είναι απαραίτητη η λήψη βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο τομέας αυτός, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ.

   

  Έχοντας υπόψη την ανωτέρω κατάσταση, η Επιτροπή Αλιείας επιθυμεί να υποβάλει στο Συμβούλιο την ακόλουθη προφορική ερώτηση:

   

  Ποια είναι τα μακροπρόθεσμα μέτρα και οι μηχανισμοί έκτακτης ανάγκης που προτίθεται να υιοθετήσει το Συμβούλιο, ώστε να βοηθήσει την Επιτροπή Αλιείας να αντιμετωπίσει τη συνεχή αύξηση της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης;

   

   

  Κατάθεση: 28.05.2008

  Διαβίβαση: 29.05.2008

  Λήξη προθεσμίας: 19.06.2008