Парламентарен въпрос - O-0065/2008Парламентарен въпрос
O-0065/2008

  Горски пожари в Южна Европа, повишаване на способността на Европейския съюз за отговор

  28.5.2008

  ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0065/08
  съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
  от Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis и Anni Podimata, от името на групата PSE
  към Комисията

  Обширните горски пожари през лятото на 2007 г. в региони на Южна Европа изтъкнаха необходимостта от готовност и добре координирани трансгранични действия, съвместно сътрудничество и координация на равнище ЕС в случаи на необичайни природни бедствия. През 2008 г. известен брой ранни пролетни пожари, утежнени от предизвикателството, което изменението на климата представлява, в няколко страни от ЕС, алармират, че мащабните огнени инциденти могат да се повторят през наближаващото лято.

   

  С оглед на всички тези инциденти и техните отражения върху усилията на ЕС за икономическо и социално сближаване, опазване на околната среда и на културното наследство, предотвратяването на такива природни бедствия се превърна във въпрос от изключителна важност за държавите-членки и за Европейския съюз като цяло.

   

  Комисията прие наскоро съобщение (COM(2008)0130 - 5.3.2008) за повишаване на способността на Съюза за отговор, с нов механизъм за гражданска защита на Общността, който ще послужи като оперативен център за координиране на реагирането при бедствия. Това, разбира се, е окуражаващо развитие по въпроса за справянето с последиците от тежки природни бедствия за в бъдеще, но има ли вече някакъв осезаем всеобхватен подход към предотвратяването на бедствия на равнище ЕС? След горчивия опит от миналата година, какви са конкретните мерки от страна на Комисията и държавите-членки за координиране и ефективност на програмите и действията на Общността за предотвратяване на бедствия и смекчаване на последствията от тях, като се отчете, че такива бедствия могат да имат тежки последствия както за опазването на природното и културно наследство на Европа, така и за последващото отпускане на средства на Общността за смекчаване на въздействието на катастрофи? На какъв етап е проектът на Комисията за създаване на механизъм за предотвратяване на бедствия? Какви мерки е взела Комисията за ускоряване на осъществяването му? Какви са равнищата на изплащане на бюджетни кредити на Общността за поети задължения, основно в държавите-членки от Южна Европа, но не само, за защита от горски пожари и други тежки природни бедствия (напр. наводнения)? Има ли бюджетни разпоредби за неотложна подкрепа през наближаващия летен период? Оценила ли е Комисията ефективността на механизмите за готовност и сътрудничество на държавите-членки при предотвратяването и реагирането на миналогодишните горски пожари и какви спешни мерки за прилагане е предприела, за да отговори през идното лято на такива сериозни потребности?

   

   

  Внесен: 28.05.2008

  Предаден: 30.05.2008

  Краен срок за отговор: 19.06.2008