Parlamentní otázka - O-0065/2008Parlamentní otázka
O-0065/2008

Lesní požáry v jižní Evropě - posílení reakce Evropské unie

28.5.2008

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0065/08,
kterou podle článku 108 jednacího řádu
pokládají Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis a Anni Podimataza skupinu PSE
Komisi

V létě 2007 upozornily rozsáhlé lesní požáry v jižní Evropě na význam pohotové reakce a dobře koordinovaných přeshraničních akcí, vzájemné spolupráce a koordinace na úrovni EU v případě mimořádných přírodních katastrof. Počátkem jara 2008 vypukly v několika zemích EU lesní požáry, jejichž průběh byl zhoršen v důsledku změny klimatu. Tyto události vzbuzují obavy, že by se toto léto mohly velké požáry opakovat.

 

Vzhledem ke všem těmto událostem a k jejich důsledkům pro činnosti, kterými EU usiluje o hospodářskou a sociální soudržnost či ochranu životního prostředí a kulturního dědictví se prevence takových přírodních katastrof stala prvořadým úkolem pro členské státy i Evropskou unii jako celek.

 

Komise nedávno přijala sdělení (KOM(2008)0130 – 5.3.2008) o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy pomocí nového mechanismu civilní ochrany Společenství, jenž bude sloužit jako operační středisko pro koordinaci reakce na katastrofy. Jedná se sice o slibný krok, pokud jde o řešení důsledků vážných přírodních katastrof v budoucnosti, avšak existuje již na úrovni EU konkrétní komplexní přístup k prevenci takových katastrof? Jaká konkrétní opatření přijala Komise a členské státy po zkušenostech z loňského roku, aby byly koordinovány programy a činnosti Společenství na prevenci katastrof a zmírnění jejich důsledků a aby byla zvýšena jejich účinnost, vezmeme-li v úvahu, že tyto katastrofy mohou mít vážný dopad jak na ochranu evropského přírodního a kulturního dědictví, tak na následné rozdělování finančních prostředků Společenství potřebných ke zmírnění důsledků katastrof? Jak pokročila Komise s prací na projektu, který má za cíl vytvořit mechanismus pro prevenci katastrof? Jaké kroky přijala, aby urychlila jeho zavedení? Jak vysoké částky jsou z přislíbených prostředků Společenství vyhrazeny na ochranu před lesními požáry a jinými vážnými přírodními katastrofami (např. povodněmi) zejména (i když ne výlučně) pro jihoevropské členské státy? Existují konkrétní rozpočtová ustanovení pro naléhavou pomoc v nadcházejících letních měsících? Zhodnotila Komise účinnost mechanismů připravenosti a spolupráce v jednotlivých členských státech, pokud jde o prevenci a řešení nouzových situací během lesních požáru v létě minulého roku? Jaká urgentní praktická opatření přijala Komise pro řešení hlavních problémů během nadcházejícího léta?

 

 

Předložení: 28.05.2008

Postoupení: 30.05.2008

Platné do: 19.06.2008