Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0065/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0065/2008

Skovbrande i Sydeuropa, styrkelse af Den Europæiske Unions indsats

28.5.2008

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0065/08
jf. forretningsordenens artikel 108
af Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis og Anni Podimata for PSE-Gruppen
til Kommissionen

De store skovbrande i sommeren 2007 i Sydeuropa understregede vigtigheden af beredskab og en velkoordineret indsats hen over landegrænserne, gensidigt samarbejde og koordination på EU-niveau i tilfælde af usædvanlige naturkatastrofer. I 2008 har der i flere EU-lande i det tidlige forår været en række skovbrande, som blev forværret af klimaændringerne, hvilket giver anledning til bekymring for, at store skovbrande vil kunne finde sted igen i den kommende sommer.

 

Som følge af alle disse episoder og deres konsekvenser for EU's indsats for økonomisk og social samhørighed, miljøbeskyttelse og bevarelse af kulturarv er forebyggelse af sådanne naturkatastrofer blevet et højt prioriteret emne for medlemsstaterne og for Den Europæiske Union som helhed.

 

Kommissionen har for nylig vedtaget en meddelelse (KOM(2008)0130 - 5.3.2008) for at styrke Unionens katastrofeberedskab med en ny mekanisme til civilbeskyttelse, der skal fungere som operationelt center for koordinering af katastrofeindsatsen. Dette er en positiv udvikling i bestræbelserne på at imødegå konsekvenserne af store naturkatastrofer i fremtiden, men måske findes der allerede en konkret og omfattende strategi for katastrofeforebyggelse på EU-niveau? Hvilke konkrete foranstaltninger traf Kommissionen og medlemsstaterne efter sidste års erfaringer for at forbedre koordineringen af og effektiviteten i Kommissionens programmer og aktioner til forebyggelse af katastrofer og afbødning af deres konsekvenser, og på hvilken måde tog de hensyn til, at sådanne katastrofer kan have alvorlige konsekvenser både for beskyttelsen af Europas natur- og kulturarv og for den efterfølgende allokering af fælleskabsmidler til afbødning af eftervirkningerne af katastrofer? Hvilket stadie er Kommissionen nået til med hensyn til at iværksætte et projekt til etablering af en katastrofeforebyggelsesmekanisme? Hvilke skridt har den taget for at fremskynde gennemførelsen? Hvad er udnyttelsesgraden for de bevillinger, Fællesskabet har afsat til sydeuropæiske medlemsstater primært, men ikke udelukkende, til beskyttelse mod skovbrande og andre store naturkatastrofer (f.eks. oversvømmelser)? Er der truffet særlige budgetmæssige foranstaltninger til hurtig støtte i den kommende sommerperiode? Har Kommissionen evalueret effektiviteten af medlemsstaternes beredskab og samarbejdsmekanismer med hensyn til forebyggelse af og indsats over for sidste sommers skovbrande, og hvilke hasteforanstaltninger har Kommissionen truffet for at dække de store behov i den kommende sommer?

 

 

Indgået: 28.05.2008

Videresendt: 30.05.2008

Besvarelsesfrist: 19.06.2008