Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0065/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0065/2008

Δασικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη, Ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.5.2008

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0065/08
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis και Anni Podimata, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
προς την Επιτροπή

Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2007 στις περιοχές της Νότιας Ευρώπης κατέδειξαν τη σημασία της ετοιμότητας και του καλού συντονισμού των διασυνοριακών ενεργειών, της αμοιβαίας συνεργασίας και του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών. Κατά τη διάρκεια του 2008, ένας αριθμός πρόωρων εαρινών δασικών πυρκαγιών σε διάφορες χώρες της ΕΕ, που επιδεινώθηκε από την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για περιπτώσεις πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας που είναι πιθανό να επαναληφθούν κατά το προσεχές καλοκαίρι.

 

Ενόψει των περιπτώσεων αυτών, και των συνεπειών τους στις προσπάθειες της ΕΕ για οικονομική και κοινωνική συνοχή, προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η πρόληψη τέτοιου είδους φυσικών καταστροφών αποτελεί πλέον ζήτημα υψίστης σημασίας για τα κράτη μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της.

 

Πρόσφατα η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση (COM(2008)0130 - 5.3.2008) σχετικά με την ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της Ένωσης σε περιπτώσεις καταστροφών, μέσω ενός νέου κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας ο οποίος θα χρησιμεύει ως επιχειρησιακό κέντρο για το συντονισμό των μέτρων που θα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Ενώ το γεγονός αυτό αποτελεί μια ενθαρρυντική εξέλιξη όσον αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών μεγάλων φυσικών καταστροφών στο μέλλον, υπάρχει ήδη κάποια σαφής και συνολική προσέγγιση για την πρόληψη των καταστροφών σε επίπεδο ΕΕ; Μετά τις εμπειρίες της περασμένης χρονιάς, ποιά ακριβώς ήταν τα μέτρα που έλαβαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για το συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφές και να μετριαστούν οι συνέπειες τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους καταστροφές μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες τόσο στην προστασία της ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και στην κατανομή των κοινοτικών πόρων που θα χρειαστούν για να μετριάσουν τα αποτελέσματα των καταστροφών; Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση ενός σχεδίου για την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού πρόληψης των καταστροφών; Ποιά βήματα έχει κάνει για να επιταχύνει την υλοποίηση του; Ποιά είναι τα ποσοστά απορρόφησης των κοινοτικών πιστώσεων που διατέθηκαν πρωτίστως στα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης αλλά όχι μόνο, για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές και άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές (π.χ. πλημμύρες); Υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια για επείγουσα βοήθεια κατά την προσεχή θερινή περίοδο; Έχει αξιολογήσει η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα της ετοιμότητας και των μηχανισμών συνεργασίας των κρατών μελών σχετικά με την πρόληψη και την αντίδραση κατά τη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού και ποιά επείγοντα μέτρα έλαβε η Επιτροπή με σκοπό να αντιμετωπίσει τις κυριότερες ανάγκες του προσεχούς καλοκαιριού;

 

 

Κατάθεση: 28.05.2008

Διαβίβαση: 30.05.2008

Λήξη προθεσμίας: 19.06.2008