Parlamendi esitatud küsimus - O-0065/2008Parlamendi esitatud küsimus
O-0065/2008

Metsatulekahjud Lõuna-Euroopas, Euroopa Liidu reageerimise parandamine

28.5.2008

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0065/08
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis ja Anni Podimata PSE fraktsiooni nimel
Euroopa Komisjonile

Lõuna-Euroopa piirkondades 2007. aasta suvel toimunud ulatuslikud metsatulekahjud rõhutasid ebatavaliste loodusõnnetuste puhul valmisoleku ja hästi koordineeritud piiriülese tegevuse, vastastikuse koostöö ja ELi tasandil tehtava koostöö tähtsust. 2008. aastal mitmetes ELi riikides aset leidnud varakevadised metsatulekahjud, mida suurendasid kliimamuutusest tingitud probleemid, näitavad, et laiaulatuslikud tulekahjud võivad korduda ka tuleval suvel.

 

Seoses nende õnnetustega ja nende mõjuga ELi jõupingutustele majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse, keskkonnakaitse ja kultuuripärandi säilitamise saavutamiseks on selliste loodusõnnetuste ennetamine muutunud äärmiselt oluliseks nii liikmesriikidele kui ka Euroopa Liidule tervikuna.

 

Komisjon võttis hiljuti vastu teatise (KOM(2008)0130 – 5.3.2008), et suurendada liidu õnnetustele reageerimise suutlikkust, luues uue ühenduse kodanikukaitse mehhanismi, mis toimib õnnetustele reageerimise koordinatsioonikeskusena. Kuna see on julgustav areng tulevikus suurte loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimisel, siis kas ELi tasandil on juba olemas ka mõni reaalne laiaulatuslik lähenemisviis õnnetuste ennetamiseks? Millised oleksid pärast eelmise aasta kogemusi komisjoni ja liikmesriikide konkreetsed meetmed ühenduse programmide ja meetmete koordineerimisel ja tõhususe suurendamisel, et ennetada õnnetusi ja leevendada nende tagajärgi, võttes arvesse, et taolistel õnnetustel võivad olla tõsised tagajärjed nii Euroopa loodus- ja kultuuripärandi kaitsele kui ka katastroofide mõju vähendamiseks vajaminevate ühenduse rahaliste vahendite eraldamisele? Kui kaugele on komisjon õnnetuste ennetamise mehhanismi loomise projekti käivitamisega jõudnud? Mida on selle kiiremaks rakendamiseks ette võetud? Kui suures ulatuses on ühenduse assigneeringuid ette nähtud peamiselt Lõuna-Euroopa liikmesriikides, aga mitte ainult, metsatulekahjude ja muude loodusõnnetuste (nt üleujutused) eest kaitsmiseks? Kas tulevaseks suveperioodiks on kiireloomuliseks toetuseks ette nähtud erakorralisi eelarvevahendeid? Kas komisjon on hinnanud liikmesriikide valmisoleku- ja koostöömehhanismide tõhusust eelmise suve metsatulekahjude ennetamisel ja neile reageerimisel ning milliseid kiireloomulisi meetmeid on komisjon võtnud, et reageerida tulevase suve olulistele vajadustele?

 

 

Esitatud: 28.05.2008

Edastatud: 30.05.2008

Vastuse tähtaeg: 19.06.2008